• Grantový program Naučme sa viac o vode 2020

     Naša škola sa v minulom školskom roku zapojila do grantového programu Nadácie BVS, ktorého cieľom je podporiť pravidelnú a dlhodobnú výučbu o vode a vodárenstve. Dvadsaťpäť študentov sexty dobrovoľne a veľmi kreatívne realizuje projekt integrovaného tematického vyučovania na tému voda. Ide o formu tímovej práce za účelom spájania poznatkov z rozličných predmetov a vytvorenia tak ucelenejšieho pohľadu na danú problematiku.Študenti sa rozdelili do šiestich skupín podľa predmetov biológia, chémia, fyzika, geografia, dejepis a slovenský jazyk. Zadelenie do skupiny záviselo len od výberu študenta podľa toho, aký predmet ho najviac zaujíma. Každá skupina mala vytvoriť prezentáciu na tému voda a vybrať zaujímavosti , ktoré sa na vyučovaní nespomínajú. Súčasne mali k prezentácií vytvoriť pracovný list s kontrolnými otázkami. Výsledky ich práce budú prezentovať pred ostatnými triedami školy od prvého až po tretí ročník. Každá trieda dostane aj pracovný list, ktoré sexta vyhodnotí a vyberie najúspešnejších študentov.

     Zo zapojenia do grantového programu mala naša škola dvojnásobný úžitok. Od Nadácie BVS sme získali 500 eur, ktoré môžeme použiť na nákup vzdelávacích pomôcok alebo financovanie exkurzií a študenti zažili novú inovatívnu formu vyučovania – integrované tematické vyučovanie, založené na skupinovej práci, výbere možností , zmysluplnom obsahu a predovšetkým tvorivosti študentov.

     Viac informácii tu: https://nadaciabvs.sk/