• Základné informácie o prijímacom konaní

    • V školskom roku 2022/2023 otvárame jednu triedu osemročnej formy s počtom žiakov 30.
      
     V školskom roku 2022/2023 otvárame dve triedy štvorročnej formy - spolu 60 žiakov.
      
     1) Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom
     žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania 20. marca 2022.

     2) Stredná škola akceptuje len prihlášky, ktoré sú potvrdené riaditeľom základnej školy (riaditeľ ZŠ v EduPage)

      
     Kritériá pre prijímanie žiakov v šk. roku 2022/2023: