• Aktivity projektu

    • Aktivita č.1
     Inovácia výučby prírodovedných predmetov
      

     Názov špecifického cieľa: Prostredníctvom inovatívnych metód vyučovania priblížiť žiakom prírodovedné vzdelávanie ako                                                  jednu z alternatív ďalšieho profesijného života.

     Cieľ aktivity:

     Zaviesť do vyučovacieho procesu prírodovedných predmetov metódy a formy, ktoré podnecujú žiakov k aktívnej práci, zvyšujú ich motiváciu a menia menej atraktívny teoretický prístup k zaujímavému praktickému spôsobu osvojovania si prírodovedných kompetencií.

     Popis aktivity:

     Súčasné vyučovanie prírodovedných predmetov sa opiera najmä o klasické formy vzdelávania, výklad, heuristický rozhovor, problémové vyučovanie a jednoduché praktické cvičenia, v posledných rokoch aj o dostupný vzdelávací softvér, animácie javov a procesov.

     Materiálnym predpokladom pre úspešnú inováciu vyučovacieho procesu prírodovedných predmetov  je vybavenie prírodovedného laboratória, kde bude možné realizovať vyučovanie zamerané na praktické laboratórne cvičenia, demonštráciu preberaných javov a pokusov.  Prostredníctvom využívania počítačom podporovaného laboratória sa vyučovanie prírodovedných predmetov zefektívni a zatraktívni práve vo vzťahu k aktívnemu zapájaniu sa žiakov do riešenia problémových úloh z oblasti prírodných vied.

     V spojení s materiálnym vybavením laboratória sa budú vo vyučovacom procese využívať inovované učebné materiály, ktoré budú výstupom spolupráce interných učiteľov prírodovedných predmetov a externých pracovníkov projektu. Spracované budú rôzne témy v predmetoch chémia, biológia a fyzika, a to do foriem nasledovných výstupov:

     1. Pracovný list

     - doplnkový materiál pre žiakov na vyučovaciu hodinu, ktorý bude obsahovať cvičenia, úlohy a doplňovacie príklady nadväzujúce na preberané učivo

     2. Metodický materiál

     -  didaktická príprava na vyučovaciu hodinu pre učiteľov daných predmetov

     3. Didaktický test

     nástroj na overenie vedomostí žiakov

     4. Laboratórne cvičenie

     - príprava na meranie a pokusy v rámci vyučovacej hodiny v laboratóriu podporovanom počítačom

     Súbor týchto materiálov bude tvoriť ako celok návod na prácu v prírodovednom laboratóriu.

     Dôraz budeme klásť najmä na podporu aktívnej práce žiakov na hodinách, dôležitým prvkom vyučovania bude interaktivita. Tá bude zabezpečená prostredníctvom interaktívnych cvičení a interaktívnych pracovných listov, ktoré budú spolu s interaktívnymi perami využívané vo vyučovaní prírodovedných predmetov.Využívanie týchto metód a pomôcok vo vyučovacom procese podporí interaktivitu, čo zefektívni a zatraktívni výučbu práve vo vzťahu k aktívnemu zapájaniu sa žiakov do riešenia problémových úloh z oblasti prírodných vied a podporí ich záujem o predkladané témy, ktoré budú následne skúmať prakticky.

     Ďalšou náplňou realizácie tejto aktivity bude Škola v prírode zameraná na vedecké poznávanie.

     Pomocou jednoduchých pozorovaní a pokusov priamo v prírode chceme žiakom odhaliť základné mechanizmy fungovania prírody, naviesť ich k aktívnemu poznávaniu prírody a tým vytvoriť živnú pôdu pre rozvoj ich záujmu o prírodné vedy aj v teoretickej rovine.

      

     Keďže objem poznatkov, ktoré musia následne žiaci v úlohe maturantov preukázať pri maturitnej skúške z prírodných vied je veľmi široký a okrem teoretických poznatkov musia prezentovať aj svoje praktické zručnosti,schopnosť riešiť problémové úlohy, simulovať prírodné deje, rozhodli sme sa realizovať Prírodovedné sústredenie maturantov, ktorého sa zúčastnia žiaci rozhodnutí maturovať z prírodovedných predmetov.

      

     Cieľová skupina :   4 pedagogickí zamestnanci gymnázia

     400 žiakov gymnázia

     Výstupy aktivity:

     1. Súbor učebných materiálov pre predmet chémia:

     • 15 pracovných listov
     • 10 metodických materiálov
     • 4 didaktické testy
     • 12 laboratórnych cvičení

     2. Súbor učebných materiálov pre predmet biológia:

     • 30 pracovných listov
     • 40 metodických materiálov
     • 10 didaktických testov

                3. Súbor učebných materiálov pre predmet fyzika:

     • 15 pracovných listov
     • 63 metodických materiálov
     • 30 didaktických testov
     • 63 laboratórnych cvičení

     4. Interaktívny obsah pre prírodovedné predmety:

     • 113 interaktívnych cvičení a interaktívnych pracovných listov

      

     Aktivita č.2
     Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

     Názov špecifického cieľa: Podporiť získavanie a rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti využívania                                                          moderných metód vo vyučovacom procese prírodovedných predmetov.

     Cieľ aktivity:

     Cieľom aktivity je poskytnúť pedagógom priestor pre rozšírenie ich kompetencií v súvislosti s prácou v počítačom podporovaného laboratória, ako i využívania IKT a inovovaných didaktických pomôcok vo vyučovacom procese prírodovedných predmetov.

     Popis aktivity:

     Predpokladom pre úspešnú realizáciu procesu inovácie vyučovacieho procesu prírodovedných predmetov je odborná manipulácia so zakúpeným materiálnym vybavením v rámci laboratória podporovaného počítačom, ako i využitia všetkých jeho možností prakticky skúmať predkladané učivo.

     Cieľom je dosiahnuť kompetentnosť týchto učiteľov účinne využívať vo vyučovacom procese moderné vybavenie, techniku, tvoriť adekvátne učebné materiály a obohacovať vyučovací proces o nové formy vzdelávania. To bude mať za následok zvýšenie atraktivity vyučovania v očiach žiakov, čo prispeje k ich väčšiemu záujmu o učivo.

     Vyškolenie učiteľov bude uskutočnené prostredníctvom externých školiteľov, pričom všetky stretnutia budú realizované priamo v priestoroch školy. Najkľúčovejšími v tomto procese budú Metodici pre prácu v počítačom podporovanom laboratóriu pri výučbe jednotlivých predmetov, ktorí budú následne pôsobiť aj ako konzultanti pre učiteľov.Tí budú v procese zavádzania nových metód podľa potrieb učiteľov konzultovať a usmerňovať ich pri práci s novými technológiami a vybavením:

     1. Metodik pre prácu v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu pri výučbe fyziky

     2. Metodik pre prácu v počítačom podporovanom laboratóriu pri výučbe biológie

     3. V rámci aktivity sa tiež uskutoční osemhodinové školenie – tréning pamäte, ktorý je zameraný na zvyšovanie koncentrácie a ovládanie stratégie učenia, techník ukladania do pamäti a podobne.

     4. Učitelia tiež absolvujú školenie Práca s interaktívnym perom, ktorého cieľom bude pripraviť učiteľov na vyučovanie s novými didaktickými prostriedkami – interaktívne pero a interaktívne pracovné listy.

     Cieľová skupina: 4 pedagogickí zamestnanci gymnázia       

     Výstupy aktivity:  4 absolvované školenia

             4 učitelia absolvujúci ďalšie vzdelávanie