• Rada rodičov

     • Vážení rodičia,  

     • pre šk. rok 2022/2023  Rada rodičov  schválila  výšku príspevku nasledovne:

     • 50 € za 1. dieťa.  Za  každé ďalšie dieťa je výška príspevku 25 €.

     • Za maturanta je výška príspevku 25 €.

      Príspevok je potrebné uhradiť čo najskôr, a to v 1. polroku šk.r. 2022/2023 t.j. do konca januára 2023 – aby mohli byť pokryté požiadavky na čerpanie financií.

      Príspevok je možné uhradiť aj po častiach a je možné doplatiť aj za predchádzajúce roky.  Do správy pre prijímateľa uveďte:     priezvisko dieťaťa, triedu a školský rok.

      O použití príspevku budete informovaní prostredníctvom  stránky GMA v záložke Financie RR. Prístup je po prihlásení. Čerpanie prostriedkov z príspevkov rodičov je  odsúhlasené zástupcami jednotlivých tried v Rade rodičov.

      Číslo účtu Rady rodičov pri GMA:

      IBAN    SK07 0200 0000 0040 7111 4556

      Príspevok je schválený RR. V prípade ak nebol oznámený na rodičovskom združení tak dodatočne bude informovaný triednym učiteľom a zástupcom relevantnej triedy v Rade rodičov. Ide o príspevok, ktorý je využívaný na podporu vzdelávacích, kultúrnych, športových aktivít žiakov.  Prosíme rodičov, ktorí nemôžu alebo nevedia uhradiť príspevok do RR, aby to čo najskôr oznámili cez zástupcu RR, prípadne triedneho učiteľa. Od žiakov študujúcich v zahraničí za toto obdobie sa príspevok nevyberá.

       

      Ďakujeme

      Ing. Jaroslav Hora, predseda RR
      Vojtech Marek, poverený RR vedením účtovnej evidencie financií RR
      RNDr. Helena Vicenová, riaditeľ GMA
      Ing. Mária Belková, ekonóm, poverená RR vedením pokladne a disponent k účtu RR