• Rada rodičov

    • Vážení rodičia,
     pre šk. rok 2021/2022  Rada rodičov  schválila  výšku príspevku nasledovne:

     50 € za 1. dieťa.  Za  každé ďalšie dieťa je výška príspevku 25 €.

     Za maturanta je výška príspevku 25 €.

     Príspevok je potrebné uhradiť čo najskôr, a to v 1. polroku šk.r. 2021/2022 t.j. do konca januára 2022 – aby mohli byť pokryté požiadavky na čerpanie financií.

     O uhradení príspevku vás budeme informovať cez stránku edupage (PLATBY), kde sa budú údaje synchronizovať na začiatku každého mesiaca. Na zaplatenie príspevku môžete využiť aj službu VIAMO.

     Príspevok je možné uhradiť aj po častiach a je možné doplatiť aj za predchádzajúce roky.  Do správy pre prijímateľa uveďte:     priezvisko dieťaťa, triedu a školský rok.

     O použití príspevku budete informovaní prostredníctvom  stránky GMA v záložke Financie RR. Tu budú zverejnené aj požiadavky na čerpanie príspevku. Prístup je po prihlásení.

     Číslo účtu Rady rodičov pri GMA:

     IBAN    SK07 0200 0000 0040 7111 4556

     Príspevok je schválený RR a zároveň oznámený rodičom na rodičovskom združení. Ide o príspevok, ktorý je dobrovoľný a je využívaný na podporu vzdelávacích, kultúrnych, športových aktivít žiakov.  Prosíme rodičov, ktorí nemôžu alebo nechcú uhradiť príspevok do RR, aby to čo najskôr oznámili cez zástupcu RR, prípadne triedneho učiteľa. Od žiakov študujúcich v zahraničí za toto obdobie sa príspevok nevyberá.

      

     Ďakujeme

     Mgr. Zuzana Demovičová, predseda RR
     Vojtech Marek, poverený RR vedením účtovnej evidencie financií RR
     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľ GMA
     Ing. Mária Belková, ekonóm, poverená RR vedením pokladne a disponent k účtu RR