• O projekte

    • Počas dvoch rokov (od septembra 2017 do júna 2019) realizuje Gymnázium Matky Alexie projekt L´apprentissage des langues vivantes, un élément indispensable dans la formation des futurs acteurs européens. Projekt je realizovaný v rámci Kľúčovej akcie 2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, KA2019 - Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl. Na projekte budeme spolupracovať s partnetskými školami Assomption Bellevue, Lyon (Francúzsko) a Colegio Asuncion Vallecas, Madrid (Španielsko).

      

     Cieľom projektu je bližšie preskúmanie učebných metód používaných na hodinách cudzích jazykov vo Francúzsku, Španielsku a na Slovensku. Žiaci ako aj učitelia sa zúčastnia vyučovacích hodín, budú sledovať ich priebeh a realizovať úlohy s tým spojené, ktoré si vopred spoločne stanovia. Súčasťou analýzy vyučovania cudzích jazykov bude nielen sledovanie konkrétnych hodín, ale potrebné poznatky poskytne aj dotazník vypracovaný žiakmi s pomocou koordinátorov projektu, o ktorého vyplnenie budú požiadaní žiaci na troch partnerských školách. Po analýze dát a informácií budú výsledky zakomponované do reportáže, ktorá poskytne ucelený pohľad na jednotlivé metódy výučby, na ich pozitíva a negatíva. 

      

     Týmto projektom by sme chceli zúčastneným žiakom umožniť:

     - rozvíjať sa po lingvistickej, kultúrnej a sociálnej stránke

     - vychovať z nich budúcich európskych občanov, ktorí sú schopní medzi sebou spolupracovať a komunikovať, sú otvorení voči   inováciám

     - umožniť im nahliadnuť do iných spôsobov výučby

     - aj ich prostredníctvom mobilizovať celú školu, aby sa svojím spôsobom zapojila do projektu alebo z neho načerpala inšpiráciu

      

     Projekt sa uskutoční v nasledujúcich etapách:

     - september 2017 - výber 6 žiakov vo veku 15 - 16 rokov, ktorí majú o.i. jazykové predpoklady na realizovanie projektu, traja musia ovládať kombináciu jazykov ANJ - FRJ a traja ANJ - NEJ

     - október 2017 - nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu v Lyone, na ktorom sa prediskutujú detaily realizácie projektu

     - december 2017 - mobilita C1 - Lyon - žiaci absolvujú školenie o tvorení dotazníkov a ich analýze, za pomoci koordinátorov vypracujú dotazník potrebný pre projekt v anglickom jazyku

     - marec 2018 - mobilita C2 - Madrid - žiaci budú pokračovať v zhromažďovaní a analýze dát ako aj v natáčaní jednotlivých pasáží potrebných pre reportáž

     - október 2018 - mobilita C3 - Bratislava - žiaci budú pokračovať v zhromažďovaní a analýze dát ako aj v natáčaní jednotlivých pasáží potrebných pre reportáž

     - jar 2019 - mobilita C4 - dokončenie projektu v Bruseli alebo Štrasburgu, žiaci sa zúčastnia zasadnutia Európskeho parlamentu

     V prestávkach medzi jednotlivými mobilitami si budú žiaci vymieňať informácie prostredníctvom internetu a budú sa pravidelne kontaktovať, aby si overili, či postupujú v súlade so stanoveným harmonogramom.

     Informácie o priebehu projektu budeme zverejňovať na webstránke školy ako aj na blogu

     https://erasmusplusspainslovakiafrance.blogspot.com/