• Poskytovanie odpisov vysvedčení

    • Gymnázium Matky Alexie poskytuje odpisy výročných a maturitných vysvedčení len v nevyhnutných odôvodnených prípadoch.

     Poskytovanie_odpisov_vysvedceni(2).pdf

     Postup pri poskytovaní odpisov vysvedčení:

     1. O odpis môže žiadať
      a) plnoletý žiak
      b) absolvent školy
      c) zákonný zástupca žiaka v prípade jeho neplnoletosti
       
     2. Žiadosť musí byť písomná a okrem štandardných náležitostí musí obsahovať:
      a) Meno a priezvisko žiadateľa podľa bodu 1.
      b) Identifikácia žiaka školy, ktorému bol vydaný originál vysvedčenia, ktorého odpis sa vyžaduje, s uvedením nasledovných údajov:
       - meno a priezvisko (v prípade žien aj rodné priezvisko)
       - dátum a miesto narodenia
       - rodné číslo
       - adresa
       - príslušný školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje
       - príslušná trieda, ktorú žiak navštevoval
       - meno triedneho učiteľa
      c) Dôvod žiadosti o vydanie odpisu vysvedčenia.
       
     3. Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia musí byť doručená do kancelárie školy osobne alebo poštou.
       
     4. Lehota na vybavenie žiadosti o odpis vysvedčenia je 10 dní.
       
     5. Odpisy vysvedčenia sa dávajú do vlastných rúk žiadateľa podľa bodu 1, alebo osobe, ktorá má písomné splnomocnenie žiadateľa.
       
     6. Poštou sa tieto listiny nedoručujú.
       
     7. Za vystavenie odpisu vysvedčenia sa neúčtuje žiaden poplatok.