• Projekt ESF

    • Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ


     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

      

     Gymnázium Matky Alexie v období od februára 2014 do júla 2015 realizuje projekt s názvom „Poznávaním prírody poznávame seba.“

      

     Názov projektu:

     Poznávaním prírody poznávame seba

     Žiadateľ:

     Gymnázium Matky Alexie

     Celkové výdavky projektu (EUR):

     184 924,20 EUR

     Požadovaná výška NFP (EUR):

     175 677,99 EUR

     Trvanie projektu (mesiace)

     18 mesiacov

     Umiestnenie projektu (NUTS III)

     Bratislavský kraj

      

      

          Hlavným cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné vzdelávanie prostredníctvom inovácie vzdelávacích foriem a metód a motivácia pedagogických zamestnancov k práci s inovatívnymi vzdelávacími technológiami.

     1. Prostredníctvom inovatívnych metód vyučovania priblížiť žiakom prírodovedné vzdelávanie ako jednu z alternatív ďalšieho profesijného života.(Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti)
     2. Podporiť získavanie a rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti využívania moderných metód vo vyučovacom procese prírodovedných predmetov.(Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú)

      

            Zamerali sme sa na inováciu vyučovacieho procesu prírodovedných predmetov, pričom sme realizované činnosti  rozdelili do nasledovných logických aktivít projektu:

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných predmetov

     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

          Aktivita 1.1 je zameraná na inováciu vyučovacích metód prostredníctvom tvorby a implementácie inovovaných učebných materiálov pre predmety chémia, biológia a fyzika, konkrétne pracovných listov, metodických materiálov, didaktických testov, laboratórnych cvičení, interaktívnych cvičení a interaktívnych pracovných zošitov spracovaných s cieľom zamerať sa najmä na prepojenosť teoretickej a praktickej stránky predkladaného učiva. Vyučovanie bude následne prebiehať za pomoci vytvorených učebných materiálov v laboratóriu podporovanom počítačom. Učitelia, ktorí sú tvorcami učebných materiálov, budú prostredníctvom aktivity 2.1. vyškolení v súvislosti s novými metódami vo vyučovacom procese, čo využijú už pri zostavovaní obsahu daných materiálov. Výstupmi jednotlivých aktivít projektu budú súbory rôznych učebných materiálov, ktoré budú tvoriť návod na prácu v takomto modernom laboratóriu.