•  

     Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ


     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

      

     Strategický cieľ projektu

     Hlavným cieľom projektu je  rozvíjanie záujmu žiakov smerom k štúdiu prírodovedných predmetov.Stanovený strategický cieľ dosiahneme prostredníctvom splnenia špecifických cieľov, ktoré nadväzujú na ciele výzvy, ako aj na dlhodobé ciele nášho gymnázia v oblasti neustáleho skvalitňovania vyučovacieho procesu.V súlade s dosiahnutím strategického cieľa je nutné začať s transformáciou nielen obsahu, ale foriem a metód vyučovania. Dôraz budeme klásť na praktické vyučovanie, ktoré žiakom a učiteľom poskytne možnosť aktívne vstupovať do sledovaných javov.

     Väzba na príslušné ciele výzvy

     Prostredníctvom inovácie učebných materiálov a metód výučby priblížime žiakom prírodovedné vzdelávanie ako jednu z alternatív ďalšieho profesijného života. Jedným z predpokladov procesu inovácie je zakúpenie materiálno-technického vybavenia prírodovedných laboratórií, čím bude žiakom umožnené pripraviť sa na moderné vzdelávacie prostredie vysokých škôl, kde sú podobné laboratóriá využívané ako samozrejmý spôsob výučby.

     V procese modernizácie budú zohrávať dôležitú úlohu aj novovytvorené učebné materiály využiteľné v synergii s praktickými cvičeniami v laboratóriách podporovaných počítačom.

     Špecifické ciele projektu

     Prostredníctvom inovatívnych metód vyučovania priblížiť žiakom prírodovedné vzdelávanie ako jednu z alternatív ďalšieho profesijného života.

     Podporiť získavanie a rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti využívania moderných metód vo vyučovacom procese prírodovedných predmetov.

     Väzba na strategický cieľ projektu

     Jednotlivé ciele sú navzájom úzko prepojené a ich naplnenie je predpokladom k splneniu strategického cieľa projektu. Plánovaná inovácia povedie ku skvalitneniu prípravy absolventov gymnázia.

     Praktická práca s modernými prostriedkami a s možnosťou využívať digitálne technológie počas implementácie vytvorených učebných materiálov vo výučbe, rozšíri študentom gymnázia prehľad o možnostiach prírodovedných a technických odborov, čo považujeme za silnú motiváciu  pri výbere ďalšieho štúdia a povolania.

     Cieľová skupina

     • pedagogickí zamestnanci gymnázia
     • žiaci gymnázia