• Príspevok na réžiu

    •  

     Na základe odporúčania č. 175/2015 zo dňa 13. 11. 2015 Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame, zriaďovateľa Gymnázia Matky Alexie v Bratislave, vychádzajúceho zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 5/2012 zo dňa 25. 9. 2012, § 5, ods. 4 o povinnosti zákonných zástupcov prispievať na réžiu pri stravovaní maloletých detí v zariadeniach školského stravovania

      

     u r č u j e m   p r í s p e v o k   n a   r é ž i u

     vo výške 0,50 € / deň, resp. obed

     s účinnosťou od 1.septembra 2019.

      

     Príspevok budú zákonní zástupcovia stravníkov v Školskej jedálni pri Gymnáziu Matky Alexie platiť spolu s poplatkom na nákup potravín.

                 Fond finančných prostriedkov, vytvorený z tohto príspevku, sa bude využívať na hradenie nákladov na opravy kuchynských zariadení, prípadne na nákup nových kuchynských zariadení v zariadení školského stravovania.