• Požehnané Vianoce a PF 2022
    • Požehnané Vianoce a PF 2022

    • Milí priatelia,
     všetkým Vám, našim priaznivcom, dobrodincom i všetkým ľuďom dobrej vôle želáme a vyprosujeme radostné a pokojné vianočné sviatky v kruhu blízkych. V novom roku 2022 najmä veľa zdravia a Božieho požehnania.

     Ďakujeme Vám za Vašu pomoc i priazeň a prosíme o Vaše modlitby.
     Nech Vás a Vašich blízkych žehná Pán, nech Vás chráni a sprevádza pri všetkých Vašich cestách.

     Vaši GMA-ci

   • Celoškolská duchovná obnova s otcom biskupom Haľkom
    • Celoškolská duchovná obnova s otcom biskupom Haľkom

    • V deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme absolvovali duchovnú obnovu spolu s otcom biskupom Jozefom Haľkom, ako tomu už je tradíciou dlhé roky. Vzhľadom na momentálnu situáciu sme síce nemohli, žiaľ, sláviť Eucharistiu spoločne v kostole, podarilo sa nám však zjednotiť v modlitbe aspoň na diaľku skrze YouTube vysielanie. Po svätej omši otec biskup odpovedal na otázky, ktoré mu naši študenti zaslali. Chcem sa všetkým poďakovať za účasť a pozvať nás k odvahe žiť kresťanskú vieru v dnešnom svete presne tak, ako sme počuli v príhovore pána biskupa. Požehnaný zvyšok adventu.

     Váš brat Lukáš :)

   • Stretnutie v advente s Rosou
    • Stretnutie v advente s Rosou

    • Naša oktáva si aj v tomto krásnom, ale náročnom adventnom období našla čas pre svojich kamarátov z Rosy a pripravila pre nich Mikulášske prekvapenie. Natočila video spievajúcej, vinšujúcej oktávy, vyrobila z pofarbených rúk polovicu vianočného stromčeka, ktorý musia „Rosáci“ dotvoriť ako symbol spoločného diela nádeje a radosti, ale aj spolupatričnosti a obdarovala všetkých rôznymi dobrotami.

     Na oplátku „Rosáci“ darovali oktáve nádherne namaľovaný anjelský orchester a vlastnoručne vyrobené perníčky. Aj keď sa toto stretnutie neuskutočnilo podľa predstáv, nadšenie a radosť na oboch stranách nechýbali. Je naozaj chvályhodné, že aj v dnešnom uponáhľanom a mamonárskom svete nájdeme tých, ktorí uznávajú aj iné hodnoty, sú empatickí, ochotní rozdávať radosť, obetovať svoj čas a podať pomocnú – priateľskú ruku slabším. Sme hrdí, že medzi nich patrí aj naša oktáva. Ďakujeme jej.

     Veríme, že budúci rok bude k nám milosrdnejší a stretnutia s Rosou budú častejšie a osobnejšie. Všetci si to úprimne želáme.

     https://www.domovrosa.sk/

   • Mikuláš na GMA
    • Mikuláš na GMA

    • Dnes si Cirkev a deti na celom svete pripomínajú sviatok svätého biskupa Mikuláša z Myry (asi 15. marec 270 – † 6. december 345/352). Z jeho života je známa legenda o záchrane troch dievčat pred zlým osudom. V meste žila rodina, ktorej otec prišiel o všetky peniaze a jeho tri dcéry si mali na živobytie a veno zarábať ako prostitútky. Keď sa to dozvedel Mikuláš, rozhodol sa im pomôcť. V noci dal do mešca peniaze a položil ich na okno domu, v ktorom rodina bývala. To isté urobil aj ďalšiu noc.  Otec rodiny bol zvedavý, kto je ten dobrodinec. Na tretí deň si teda na Mikuláša počkal, keď dával mešec na okno a poďakoval sa mu. Mikuláš ho požiadal, aby tajomstvo neprezradil. 

     Na GMA prišiel Mikuláš už v piatok (3.12.), aby mal možnosť stretnúť sa s našími žiakmi osobne, keďže dnes sú už všetci opäť on-line.
     Ako všetci vieme, na GMA je veľa dobrých detí a študentov, preto musel mať Mikuláš veľa pomocníkov.
     Ďakujeme našim kvintánom (a p.p. Veselovskej), že sa pridali do jeho družiny a všetkým nám robili radosť. O dobrú atmosféru sa starali aj chalani zo sexty, ktorí celé prestávky hrali vianočné hity, nech sa Mikulášovi a jeho partii dobre chodí a odmeňuje GMA-kov.

     Svätý Mikuláš, oroduj za nás!

   • Organizácia vyučovania od 6.12.2021
    • Organizácia vyučovania od 6.12.2021

    • Vážení rodičia, milí študenti,

     od pondelka 6. decembra 2021 prechádza gymnázium na dištančné vzdelávanie formou online vyučovania. Vyučovanie bude prebiehať podľa pandemického rozvrhu, ktorý bude zverejnený cez víkend. 
     Začiatok hodiny bude vždy o celej (8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00)

     Vianočné prázdniny začínajú už od pondelka 20. decembra 2021. Nástup po prázdninách je 10. januára 2022 v pondelok.

     Prajeme žiakom a učiteľom veľa síl a veríme, že naši žiaci sú natoľko šikovní, že aj túto formu vzdelávania úspešne zvládnu.

     Želáme Vám všetkým pokojný a požehnaný čas adventu. Pán je už blízko.

     RNDr. Helena Vicenová
     riaditeľka školy

   • Požehnali sme adventné vence
    • Požehnali sme adventné vence

    • V pondelok po 1. adventnej nedeli sme na GMA prežívali krásny a pre nás tradičný liturgický úkon požehnania adventných vencov. Popri veľkom školskom si žiaci jednotlivých tried priniesli požehnať aj svoje triedne či rodinné vence, aby aj počas vyučovania im jednotlivé sviečky pripomínali, že Pán, Svetlo sveta, je už blízko.

     Br. Lukáš nám počas svätenia dal krátku katechézu, počas ktorej priblížil dejiny adventu a jeho význam. Celú liturgiu sprevádzali na hudobných nástrojoch žiačky z viacerých tried.

     Prajeme Vám požehnaný advent. Nech je pre Vás časom stíšenia, odpustenia a prípravy na príchod nášho Pána a Spasiteľa.

     Pokoj a dobro! 

   • Opatrenia v súvislosti s COVID-19
    • Opatrenia v súvislosti s COVID-19

    • Vážení rodičia, milí študenti,

     dovoľujeme si Vám aj touto formou poprosiť  o spoluprácu a pripomenúť postup pri ochorení na COVID-19.

     Stále platí, že si zákonní zástupcovia môžu preberať samotesty každú stredu od 13.00 do 16.30. V prípade, že nemôžete v danom termíne, je možné dohodnúť termín telefonicky (0948 680 951). Prosíme, použitie samotestov nahlasujte prostredníctvom edupage. Ak nebudeme mať nahlásené vydané množstvo, nemôžeme vyzdvihnúť ďalšie testy.

     Škola postupuje v súlade s aktuálnym školským semafórom a usmerneniami RÚVZ.

     Zároveň Vás prosíme, neposielajte deti do školy, ak majú príznaky ochorenia. Vieme, že aj zaočkovaní môžu ochorieť, takže napriek tomu, že majú výnimku z karantény, zvažujte, prosím, aj túto možnosť.

     Prosíme o samotestovanie a nahlasovanie jeho vykonania.

     Prosíme, pripomínajte deťom dôsledné nosenie rúšok, dezinfekciu a dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. Ďakujeme, že ste nás v nerušení nosenia rúšok podporili. Od 25.11.2021 sú rúška znovu povinné aj pre malé gymnázium.

     Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

     Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u nej nepotvrdí ochorenie COVID-19.

     Za úzke kontakty sa považujú osoby, ktoré sú s pozitívnou osobou 2 dni pred odberom alebo 2 dni pred príznakmi.

     V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka žiak zostáva doma a rodič:

     - okamžite oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, a to priamo riaditeľke školy na mail: riaditelka.gma@gmail.com  a súčasne triednemu učiteľovi,

     - komunikuje s riaditeľkou školy o termíne PCR žiaka,

     - kontaktuje pediatra, ktorý mu stanoví ďalší postup.

     Riaditeľka školy v spolupráci s RUVZ určí dĺžku karantény pre triedu (odo dňa, kedy bol pozitívny naposledy v škole po dobu 10 dní) a oznámi rodičom prostredníctvom edupage.

     Výnimky z karantény podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 252:

     Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá

     • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
     • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
     • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
     • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

     Karanténa sa končí

     • v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
     • ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
     • v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

     Prosím Vás o spoluprácu a želám pevné zdravie.

     S úctou

     Helena Vicenová 

     riaditeľka školy

   • iBobor - GMAci opäť vysoko nadpriemerní
    • iBobor - GMAci opäť vysoko nadpriemerní

    • V novembri 2021 sa naša škola zapojila do informatickej súťaže iBobor.

     Súťažili študenti prímy až kvinty a prvého ročníka. Výsledky súťaže boli opätovne vysoko nad štatistickým priemerom Slovenska.

     V kategórii Benjamíni – príma, sekunda, počet úspešných riešiteľov na Slovensku bolo 18% a GMA ich malo 53%, priemer úspešnosti vypracovania úloh SK bol45%,  a na GMA 65%

     V kategórii Kadeti – kvarta, počet úspešných riešiteľov na Slovensku bolo 26% a GMA ich malo 68%, priemer úspešnosti vypracovania úloh SK bol 49% a na GMA 65%

     V kategórii Juniori – kvinta a prvý ročník, počet úspešných riešiteľov na Slovensku bolo 16% a  GMA ich malo 34%, priemer úspešnosti vypracovania úloh SK bol 44% a na GMA 53%

     Gratulujeme našim študentom a ďakujeme učiteľkám informatiky (p.p. Ratkošová, p.p. Vargová, p.p. Veselovská, p.p. Žilková), že opäť našich žiakov výborne pripravili.

   • Máme novú prezidentku študentskej rady
    • Máme novú prezidentku študentskej rady

    • V čase od 26.11. do 29.11. 2021 prebiehali na GMA voľby prezidenta študentskej rady.

     Volieb sa zúčastnilo 264 žiakov, ktorí odovzdali platné hlasy.

     Víťazkou volieb a novou prezidentkou sa stala Anička Slodičková (sexta), ktorá získala 176 hlasov (66,7%) a porazila tak svojho protikandidáta Michala Čeryho (II.A), ktorý získal 88 hlasov (33,3%).

     Srdečne Aničke blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu pri napĺňaní jej volebného programu.

   • Advent na GMA
    • Advent na GMA

    • Už nasledujúcu nedeľu si zapálime prvú sviečku na adventnom venci, ktorý nám v škole i v našich domácnostiach bude pripomínať, že prichádza Pán Ježiš.
     Počiatky adventu a s ním spojenej duchovnej prípravy siahajú do 4. storočia a už na prelome 6. a 7. storočia pápež Gregor Veľký stanovil obdobie adventu na štyri týždne. Tie symbolizovali 4000 rokov, na ktoré sa v tom čase odhadovala história ľudstva pred narodením Krista. 

     Advent sa vyznačuje dvojakým očakávaním veriacich ľudí, preto je liturgicky rozdelený na dve časti. Prvá časť kladie dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach.

     Aj na GMA sa chceme duchovne pripraviť na príchod Pána Ježiša. Počas adventu bude v škole prebiehať tento program:

     1) požehnávanie adventných vencov, ktoré sa uskutoční v pondelok 29.11. 2021 o 8:00,

     2) nakoľko aktuálne nie je možné z dôvodu protiepidemiologických opatrení navštevovať sv. omše v našich domácich farnostiach, bude diakon alebo akolyta rozdávať Sväté prijímanie každú veľkú prestávku od 11:30 v kaplnke,

     3) sviatosť zmierenia bude možné prijať po dohode s br. Lukášom.

     Všetkých Vás pozývame, aby sme nestrácali nádej a radosť, lebo Pán je s nami v každom čase aj nečase. Využime čas adventu na stíšenie sa, zastavenie sa v našom bežnom zhone a pripravme si svoje srdcia na nadchádzajúce radostné vianočné tajomstvo. Pan je už blízko! Maranatha!  

     Pokoj a dobro!

   • (Ne)tradičná stužková našich maturantov
    • (Ne)tradičná stužková našich maturantov

    • Napriek neľahkej dobe si naši maturanti zo IV.B (p.p. Jónová) zorganizovali stužkovú slávnosť, na ktorú sa nezabúda. Vo štvrtok 11.11.2021 si nechali počas sv. omše v kostole kapucínov posvätiť svoje zelené stužky. Spojili tak svoju nádej, že úspešne zmaturujú s prosbou o pomoc a požehnanie od nášho Boha. 

     Na GMA sa tak naplnila sezóna stužkových slávností. Po Oktáve a IV.A sme vyprosili požehnanie aj IV.B. Modlíme sa za všetkých našich maturantov, ich rodičov i pedagógov, aby nie len na maturite, ale najmä v živote priniesli dobré ovocie zrelého kresťana.

   • Štvrtáci si nechali posvätiť svoje stužky
    • Štvrtáci si nechali posvätiť svoje stužky

    • V piatok pred stužkovou slávnosťou pozvali žiaci zo IV.A br. Michala Piačeka, dlhoročného duchovného správcu GMA, aby im posvätil ich zelené stužky. Večer si ich prvýkrát pripnú ako vonkajší symbol svojej nádeje, že budú pripravení nie len na úspešné zloženie maturitnej skúšky, ale najmä na život dospelého človeka, kresťana.

     Spolu s nimi sa aj celé GMA pripája k modlitbe za nich i za všetkých tohtoročných maturantov, aby im vedomosti i duchovná formácia, ktore získali počas svojho štúdia na našej škole pomohli k úspešnému životu a najmä, aby všetko čo získali šírili ďalej medzi ľudí, s ktorými sa počas svojho života stretnú.
      
     Duch Svätý zostúp z neba a naplň našich maturantov i nás všetkých svojimi darmi múdrosti, rozumu a bázne Božej! 

   • Modlíme sa za našich drahých zosnulých
    • Modlíme sa za našich drahých zosnulých

    • Na GMA pamätáme na našich blízkych, ale i žiakov a učiteľov, ktorí nás predišli k Pánovi. Už tradične sa snažíme pre duše v očistci získať plnomocné odpustky. Počas dušičkovej oktávy navštevujeme kryptu sestier, kde sa modlíme za zosnulé sestričky i všetkých blížnych, ktorí už sú vo Večnosti. 

   • Najlepší v kraji!
    • Najlepší v kraji!

    • Marek Dolný zo sexty dnes zvíťazil v krajskom kole cezpoľného behu a postupuje na majstrovstvá Slovenska!

     Držíme mu všetci palce a ďakujeme, že svojimi výkonmi šíri dobré meno GMA.

   • Máme ďalších úspešných absolventov programu DofE
    • Máme ďalších úspešných absolventov programu DofE

    • Pani riaditeľka slávnostne odovzdala certifikáty a odznaky úspešným absolventom ďalšieho ročníka Ceny Vojvodu z Edinburghu (DofE). 

     Pod vedením vyškolených vedúcich programu (p.p. Hyrossovej, p.p. Veselovskej a p.p. Benedika) žiaci získali bronzovú i striebornú úroveň. Mnohí pokračujú na ďalších úrovniach a tento rok budeme poskytovať už aj zlatú úroveň ocenenia.

     Gratulujeme všetkým absolventom k úspechu a veríme, že všetky skúsenosti v oblasti športu, talentu, dobrovoľníctva i dobrodružnej expedície budú využívať aj naďalej pre dobro svojho okolia.

   • Spoznali sme našich starších bratov (otcov) vo viere
    • Spoznali sme našich starších bratov (otcov) vo viere

    • Študenti III.B v rámci hodín náboženstva so svojimi učiteľmi bratmi kapucínmi Peťom a Máriom ako aj s triednym profesorom Michalom Benedikom absolvovali počas posledných štyroch týždňov vzdelávací program, prostredníctvom ktorého hlbšie spoznali špecifiká židovskej kultúry a jej súčasti v rámci dejín nášho štátu i mesta. Tento vzdelávací program je dostupný vďaka spolupráci so Židovským komunitným múzeom.

     Za jeho sprostredkovanie pre našu školu vďačíme ThDr. Mgr. Lucii Hidvéghyovej, PhD., ktorá je vedúcou Katedry biblických a historických vied na Teologickej Fakulte Trnavskej Univerzity, pričom pracuje aj v Inštitúte judaistiky na Univerzite Komenského.

     Prvý týždeň študenti absolvovali dvojhodinový úvodný exkurz s pani Hidvéghyovou, kde sa dozvedeli základné informácie o židovskej kultúre a náboženstve. Druhý týždeň navštívili židovskú synagógu na Heydukovej ulici. Tretí týždeň mohli zase vstúpiť na pôdu pamätníka Chatam Sofer. Pri oboch exkurziách nechýbal odborný výklad ako aj obohacujúce svedectvo ľudí zo strany židovskej komunity. Posledný týždeň na dvojhodinovke náboženstva študenti rozdelení do menších skupiniek prezentovali svoje projekty, ktoré si mali pripraviť. Prezentovali predmet, ktorý si vyhliadli v rámci múzea v synagóge. Našim študentom nechýbala nápaditosť a kreativita.

     V rámci vzdelávania sa a formovania vlastnej viery je potrebné spoznávať aj vierovyznanie iných ľudí a etník. To nám pomáha odbúravať predsudky, ale zároveň aj lepšie pochopiť nás samotných a naše osobné prežívanie viery ako i formovať vlastný svetonázor.

     Projektu i spolupráci s významnými vedcami i predstaviteľmi židovskej komunity sa veľmi tešíme a veríme, že v budúcnosti sa podarí podobné aktivity zorganizovať aj pre iné ročníky na našom gymnáziu.

   • GMA-ci putovali za Pannou Máriou
    • GMA-ci putovali za Pannou Máriou

    • V stredu 20. 10. putovali žiaci kvarty a kvinty v spoločnosti svojich triednych učiteliek (p.p. Hlavová, p.p. Veselovská) a pod duchovným vedením sr. Augustíny do Marianky. Keďže aktuálna situácia nám neumožňuje organizovať tradičné triedne duchovné cvičenia, tútu púť spojili s jednodňovou duchovnou obnovou.

     Podobnú púť spojenú s duchovnou obnovou absolvovali pred týždňom (14. 10.) aj triedy I.A a I.B. Sprevádzali ich triedne učiteľky (p.p. Hroncová a p.p. Vaníková) a duchovné vedenie poskytol br. Lukáš Porubský.

     Putovanie je vždy spojením stíšenia sa, priblíženia sa k Bohu, ale i vytvorenia spoločenstva. Tešíme sa, že žiaci mali možnosť stráviť spoločný čas a niesť i naše prosby k nohám Panny Márie do najstaršieho mariánskeho pútnickeho miesta na Slovensku.

     Panna Mária, oroduj za nás!

   • GMA-ci ovládli cezpoľný beh
    • GMA-ci ovládli cezpoľný beh

    • V okresnom kole cezpoľného behu obsadil Marek Dolný (Sexta) v súťaži jednotlivcov 1. miesto a v súťaži družstiev obsadili Michal Komenda (Kvarta), Marek Dolný (Sexta) a Ondrej Köteleš (II.A) 2. miesto.

     Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších kolách.

   • GMA opäť odpovedá na výzvu a modlí sa spolu s celým svetom ruženec
    • GMA opäť odpovedá na výzvu a modlí sa spolu s celým svetom ruženec

    • K celosvetovej iniciatíve ACN (Pomoc Trpiacej Cirkvi) sa naša škola pripojila v pondelok, 18. 10. 2020, počas 5. vyučovacej hodiny. Prostredníctvom školského rozhlasu sme spojili kaplnku s celou školou a spolu sme sa pomodlili ruženec.

     AKO TO ZAČALO?

     Táto kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Niekoľko miestnych žien raz prechádzalo okolo prícestnej kaplnky a uvideli tam skupinku detí modliť sa ruženec pred obrazom Panny Márie. V tej chvíli pocítili mocnú prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z nich si spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ A o to ide aj v tejto kampani: o vieru v silu úprimnej modlitby. V posledných rokoch sa k tejto iniciatíve pripojili státisíce detí. Z celého sveta sme dostali množstvo krásnych svedectiev o detskej viere a radosti z modlitby, ktorá zanechala hlboký dojem a veľkú milosť aj v dospelých. Mnohí, ktorí pripravovali deti na túto modlitbu, zaradili ruženec do svojho každodenného života.

     PREČO 18. OKTÓBRA? Október je v Cirkvi už tradične mesiacom modlitby posvätného ruženca. A 18. októbra slávime sviatok svätého Lukáša Evanjelistu, ktorý nám ako jediný z evanjelistov sprostredkoval udalosti z Ježišovho detstva a podľa tradície mal blízky vzťah k Panne Márii. Preto sa nám zdá tento termín mimoriadne vhodný.

     V tomto roku je ružencová iniciatíva ovplyvnená pandémiou koronavírusu a pripadá na ten istý deň ako misijná nedeľa. Pozýva to k tvorivosti. Ruženec sa môžete modliť doma, v triede, v malých skupinkách, na prechádzke v parku, či online pomocou internetu (aj TV Lux bude vysielať modlitbu svätého ruženca s deťmi pred svätou omšou s tematikou misií. Bude to 18. októbra o 9.00 ráno).

     VÝZNAM MODLITBY RUŽENCA

     Svätý Ján Pavol II. napísal o ruženci v apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae: „Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Zo svojej podstaty – ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.“

     Zdroj informácii: https://acninternational.org/millionkidspraying/sk/about-the-campaign/#how-did-it-start

     Ďalšie informácie nájdete na https://acninternational.org/millionkidspraying/sk/

   • Prednes poézie a prózy - Blahoželáme výhercom
    • Prednes poézie a prózy - Blahoželáme výhercom

    • Dňa 14. 10. sa na GMA uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy. 

     Srdečne blahoželáme víťazom v jednotlivých kategóriách a držíme palce v ďalších kolách. 

      

     Poézia

     Kategória A

     1.  miesto – Liliana Martiniaková (S): Ľ. Podjavorinská: Žobrák

     2.  miesto – Damián Szedlák (P):  Donaldson: Gruffalo

     3.  miesto – Lujza Tögelová (P): Mešťanová: Palculienka

      

     Kategória C

     1.  miesto – Mária Miklošková (Oktáva): Kiplong: Ak

     2.  miesto – Nikole Hudcovská (3.B): Kokeš – Kyčerský: Víly

     3.  miesto – neudelené

      

     Próza

     Kategória A

     1.  miesto – Agáta Mojžišová (S): Alkotová: Malé ženy

     2.  miesto – Viola Zámečníková (P): Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu

     3.  miesto – Salome Bočkayová (S): Prášilová: Na ľavé líce

                           Nina Solaničová (P): Hevier: Predavač balónov