• GMA dnes slávi sviatok bl. Matky Alexie
    • GMA dnes slávi sviatok bl. Matky Alexie

    • Blahoslavená Alexia Le Clerc, rehoľným menom Mária Terézia od Ježiša, sa narodila 2. februára 1576 v Remiremonte vo Francúzsku (v Lotrinsku). Jej rodičia sa volali Ján le Clerc a Anna, rodená Sagayová. Vďaka vrodenej vľúdnosti a inteligencii bola veľmi obľúbená a ľudia radi vyhľadávali jej spoločnosť. Od malička bola vedená k nábožnosti. V mladosti sama cítila a prežívala, že márnosť sveta ju neprivedie k šťastiu. Napriek tomu prežila aj vnútornú duchovnú krízu. Až keď mala dvadsať rokov sa rozhodla zasvätiť jedine Bohu sľubom čistoty. V tom čase stretla kňaza sv. Petra Fouriera, ktorý bol farárom v Mattaincourte. Pod jeho vedením sa nasledujúci rok – na Vianoce 1597 – spolu s ďalšími štyrmi spoločníčkami rozhodli starať o chudobné dievčatá. V tom čase bolo totiž vzdelávanie – najmä chudobných detí – veľmi chaotické a bez systému. V roku 1598 otvorili v Poussay prvú školu. Biskup z mesta Toul (severovýchod Francúzska – Lotrinsko) schválil prvé pravidlá, ktoré pre nich zostavil sv. Peter Fourier, takže začali fungovať ako rehoľa – Kanonisky de Notre Dame podľa reguly sv. Augustína. V roku 1599 prešlo päť rehoľníc do Mattaincourtu, kde sa tiež venovali podobnej činnosti. V roku 1603 rehoľa dostala schválenie od pápežského legáta a v roku 1615 a 1616 od pápeža Pavla V. O rok neskôr, v roku 1617, vznikol prvý oficiálny kláštor s klauzúrou a Alexia so svojimi spoločníčkami absolvovali rok noviciátu. Vtedy si Alexia dala meno sestra Mária Terézia od Ježiša. Po roku zložila sľuby a vyvolili si ju za generálnu predstavenú. Túto službu vykonávala až do roku 1621. Zomrela 9. januára 1622 v materskom dome v Nancy. Kvôli politickým nepokojom a prudkým spoločenským zmenám vo Francúzsku bola za blahoslavenú vyhlásená až 325 rokov po smrti, v roku 1947, pápežom Piom XII.

     Dnes jestuje sedem vetiev sestier odvodených od tejto Zakladateľky. Len jednou z nich sú Kanonisky sv. Augustína de Notre Dame, ktoré sú zriaďovateľkami Gymnázia Matky Alexie a Základnej školy Matky Alexie. Dňa 18.10.2007 boli pozostatky bl. Alexie uložené v katedrále v Nancy k verejnej úcte.
     V našej školskej kaplnke sú k verejnej úcte vystavené relikvie Matky Alexie.

     Bl. Matka Alexia, oroduj za nás!

   • Milá naša Rodina Matky Alexie!
    • Milá naša Rodina Matky Alexie!

    • Naši milí známi, všetci, ktorých akýmkoľvek spôsobom spája meno Matky Alexie – milé rodiny našich detí, zamestnancov a všetkých, ktorí túžia žiť odkaz Matky Alexie „Robiť toľko dobra, koľko je len možné!

     Milá naša Rodina Matky Alexie!

     Prihovárame sa Vám v čase, ktorý nie je jednoduchý vzhľadom na našu spoločnosť a zdravotné ohrozenie. Prihovárame sa Vám ale aj v tomto milostiplnom čase, plnom radosti z Pánovho narodenia. A práve za túto neustálu každodennú Božiu milosť budeme spoločne ďakovať pri modlitbe posvätného ruženca v sobotu 9. 1. 2021 o 16.00 h prostredníctvom facebooku GMA a Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame. Zároveň zasvätíme naše rodiny Panne Márii.

     9. januára si spoločne pripomíname náš 1. rok s Rodinou Matky Alexie.

     Naše pozvanie do tejto rodiny pre Vás zaznelo na sviatok blahoslavenej Matky Alexie 9. 1. 2020.

     Naše prvé stretnutie bolo 15. 2. 2020 v budove ZŠ Matky Alexie, kde bola možnosť vypočuť si niektoré udalosti zo života Matky Alexie, porozprávať sa v skupinke a kde mali deti možnosť zažiť svoj program a tvorivú dielňu. Žiaľ, ďalšie plánované stretnutie bolo kvôli zlej epidemiologickej situácii zrušené.

     Duchovné spoločenstvo aj naďalej pretrváva. Každý mesiac sú za Vás všetkých odslúžené sväté omše v kostole sestier Notre Dame. Každodenné modlitby sestier Vás sprevádzajú vo Vašom osobnom a rodinnom živote a vyprosujú Vám útechu, ochranu a posilu v boji s ťažkosťami.

     Pripojte sa k nám v sobotu 9. 1. 2021 o 16.00 h!

     S láskou

     sestry Našej milej Panej

     Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame

   • „Návrat do škôl 2021“
    • „Návrat do škôl 2021“

    • Vážení rodičia,

     ďakujeme Vám za účasť na dotazníkovom prieskume pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie.

     Zriaďovateľ po preskúmaní všetkých možností vyplývajúcich z manuálu „Návrat do škôl 2021“ vydanom ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, zistil, že k stanovenému termínu plánovaného otvorenia školy, nie je možné zabezpečiť pretestovanie žiakov a zamestnancov školy. Existujúce odberné miesta nie je možné využiť v plnom rozsahu potrebnom pre našu školu a zároveň v škole nie sú vhodné priestory na vytvorenie odberného miesta. Vzhľadom na krátkosť termínu nie je možné zabezpečiť mobilné odberné miesta, pretože nie sú v danom termíne dostupné.

     Na základe uvedených skutočností pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou od 11. 1. 2021.

     O ďalšom vývoji Vás budeme priebežne informovať. Zároveň Vás touto formou žiadame, aby ste pravidelne sledovali web stránku školy (EduPage) a v prípade ďalších prieskumov Vašej mienky nám bezodkladne poskytli spätnú väzbu.

     S pozdravom

     RNDr. Helena Vicenová

     riaditeľka školy

   • GMA si pripomína sviatok sv. Petra Fouriera
    • GMA si pripomína sviatok sv. Petra Fouriera

    • Dnes, 9. 12., si pripomíname sviatok Sv. Petra Fouriera, spoluzakladateľa rehole Kanonisiek sv. Augustina rehole Notre Dame. 

     Sv. Peter Fourier sa narodil 30. novembra 1565 v lotrinskom meste Mirecourt. V zámožnej a dobrej kresťanskej rodine dostal výbornú výchovu, rodičia mu umožnili vynikajúce štúdiá. Na veľké prekvapenie však vysokonadaný muž vstúpil roku 1585 do rehole Kanonikov sv. Augustína. Predstavení si všimli jeho nadanie a poslali ho na ďalšie štúdiá. Jeho charakter, nábožnosť a húževnatosť vystihli spolužiaci: „Peter sa alebo modlí, alebo študuje.“ Štúdia ukončil doktorátom z oboch práv (svetského i cirkevného) a doktorátom z teológie.

     Nadanému kňazovi ponúkli ako pôsobisko tri farnosti. Vybral si Mattaincourt, kde ho čakalo „veľa námahy a málo časnej odmeny“. Náboženský život bol vyhasnutý. Jeho farníci však rýchlo pocítili zmenu. Peter Fourier bol kňazom, ktorý sa veľa modlil, žil v prísnej chudobe, zreštauroval schátraný kostol, organizoval farské misie, delil sa s farníkmi o ich starosti, o ich život službou nielen v kostole, ale aj starostlivosťou o chudobných. Vo svojej farnosti presadzoval spravodlivosť a právo, aby prekonal strašnú biedu, spísal listinu biednych, organizoval pravidelné rozdeľovanie potravín, vytvoril peňažný fond na podporu maloobchodníkov vo finančných ťažkostiach a do povedomia bohatých vkladal ich sociálnu zodpovednosť.

     Štyridsať rokov vyvíjal vo svojej farnosti nevšednú činnosť poznačenú na jednej strane hlbokou nábožnosťou a na druhej strane intelektuálnou výškou a praktickým realizmom. Ľud ho vo všeobecnosti nazýval „dobrým otcom.“ Jeho požehnané pôsobenie si všimli cirkevné i svetské vrchnosti. Biskup ho poveril zreformovaním rehole Kanonikov sv. Augustína. Lotrinský vojvoda si vážil jeho rady aj v politickej oblasti, ktoré ovplyvnili históriu nezávislého Lotrinska na ďalších dvesto rokov.

     Posledné štyri roky svojho života prežil Peter Fourier vo vyhnanstve v Gray, kam musel utiecť pred odporcami lotrinského vojvodu Karola IV. Ani tu nerezignoval. Otvoril triedy na vyučovanie, vstupoval do chatrčí, navštevoval väznice. A po nociach vypracovával definitívne stanovy novej rehole.

     Peter Fourier zomrel 9. decembra 1640. Roku 1730 bol blahorečený a roku 1897 svätorečený.

     V našej školskej kaplnke je možné si uctiť relikviu sv. Petra, ktorý sa za nás GMA-kov, spolu s Matkou Alexiu, prihovára u Otca v nebi. 

     Michal Žák, náš absolvent, vydal knihu komixov, ktorá zachytáva život svätca pútavou formou. Originálne kresby z knihy, ktoré nám MIchal venoval, máme vystavené v priestoroch školy.

     Svätý Peter Fourier, oroduj za nas!

   • Víťazstvo na Olympiáde zo SJL
    • Víťazstvo na Olympiáde zo SJL

    • Srdečne blahoželáme Danielke Pavlíkovej z Kvarty k víťazstvu v obvodnom kole Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry.

     Držíme palce do ďalších kôl a ďakujeme za výbornú reprezentáciu GMA.
     Zároveň gratulujeme a ďakujeme aj pani profesorke PhDr. Dane Haškovej, ktorá Danielku odborne pripravuje a vedie.

   • Dizajnérske myslenie pre školy
    • Dizajnérske myslenie pre školy

    • Fakulta elektrotechniky a informatiky v spolupráci s Fakultou architektúry nás oslovila na spoluprácu pri vyskúšaní workshopu novou online metódou na tému Desingn Thinking - zábavný, vizuálny spôsob spoločného riešenia problémov. Vybraní študenti tercie si vyskúšali brainstorming (kreatívna metóda riešenia problémov založená na skupinovom riešení), kreslenie do spoločnej tabule, presúvanie myšlienok na myšlienkovej mape a pod. Študenti veľmi pekne a aktívne spolupracovali s lektorkou.

     Tešíme sa na ďalšie zaujímavé aktivity na spestrenie online vyučovania.

   • GMA sa pripája k iniciatíve Červená streda
    • GMA sa pripája k iniciatíve Červená streda

    • 25. novembra 2020

     Červená je farba mučeníkov. V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Chceme, aby aj Slovensko bolo krajinou, ktorej záleží na dôstojnosti každého človeka a aby sa aj u nás rozšírilo povedomie o skutočnom utrpení mnohých nevinných ľudí.

     Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno: britský parlament, rímske Koloseum, socha Krista v Rio de Janeiro, kostoly, katedrály, či monumenty po celom svete.

     Na svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, diskriminovaní pre vieru, alebo trpia existenčnou núdzou. Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista a chcú svoju vieru verejne žiť a vyznávať.

     Pozývame Vás pripojiť sa spolu s nami modlitbou k iniciatíve ACN (Pomoc trpiacej Cirkvi)

     Viac informácii nájdete na stránke ACN 

   • Informatická súťaž iBobor
    • Informatická súťaž iBobor

    • Aj tento rok sa zúčastnili triedy P,T,K,Q ,1A,1B informatickej súťaže iBobor.

     Naši študenti nás opäť nesklamali a najmä nižšie ročníky osemročného gymnázia dosiahli vysoko nadpriemerné výsledky. Žiaci riešili zadania samostatne online, pripojení na zoom.

     Gratulujeme a ďakujeme.
     Učitelia informatiky

   • Modlime sa spolu za duše v očistci
    • Modlime sa spolu za duše v očistci

    • Tradične počas dušičkovej oktávy sme cez veľkú prestávku navštevovali kryptu našich sestier Notre Dame, kde sme sa modlitbou snažili získať aj odpustky pre našich zosnulých, Aj cez toto pandemické obdobie, ktoré aktuálne prežívame, Vás všetkých pozývame online formou navštíviť tento náš "školský cintorín". Týmto spôsobom využijeme možnosť získať pre našich zosnulých odpustky, ktorú nám dáva Sv. Otec František počas celého mesiaca november.

     Kryptu sestričiek Notre Dame spolu navštívime piatok (13.11.) cez prestávku o 8:50. Duchovne sa spojíme prostredníctvom vysielania na našej FB stránke (https://www.facebook.com/gmatkyalexie)

     Vzhľadom na štátny sviatok (17.11.), budeme slúžiť sv. omšu, ktorá zvykne byt v utorok až v stredu (18.11.) v tradičnom čase o 7:15 na FB stránke školy. 

   • GMA sa opäť zapája do iniciatívy Študentská kvapka krvi
    • GMA sa opäť zapája do iniciatívy Študentská kvapka krvi

    • Milí GMA-ci, aj tento rok Vás pozývame zapojiť sa do projektu Študentská kvapka krvi. Pani profesorka Belicová pôjde s našimi dobrovoľníkmi darovať krv do transfúznej stanice Bratislava - Kramáre v stredu, 18. 11. 2020.

     Národná transfúzna služba SR zaviedla v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej novým koronavírusom COVID–19 na všetkých odberových pracoviskách možnosť objednať sa na darovanie krvi na presný čas. Je preto potrebné, aby ste sa zahlásili na konkrétny čas na tel. čísle 0902 207 576. Viac informácii nájdete na webe NTSSR.

   • Spomienka na našich zosnulých na GMA
    • Spomienka na našich zosnulých na GMA

    • Priatelia, prežívame čas, kedy si viac spomíname na našich blízkych vo večnosti. Keďže si ich teraz nemôžeme uctiť na cintorínoch, využime možnosť pomodliť sa za nich počas sv.omše a získať aj odpustky.

     V utorok ráno 3.11. o 7.15 hod. budeme sláviť sv. omšu v školskej kaplnke. Bude obetovaná za našich študentov a učiteľov, ktorí nás už opustil a za zosnulých každého z nás, ktorí sa na sv. omši zúčastníme. Spomeňme si v tieto dni na nich.

     Sv. omšu bude možné sledovať cez školský facebook (https://www.facebook.com/gmatkyalexie).

     Predišli nás:

     RNDr. Margita Štellerová - prvá riaditeľka GMA

     Študenti:

     Barbora Baránková

     Matúš Rosina

     Mária Motyčková

     Filip Krempaský

     Jela Paukovová

     Monika Šestáková

     učitelia:

     p.prof. Perečko

     p.prof. Holíková

     p.prof. Chorvátová

     Odpočinutie večné daj im Pane.

   • Aktuálne opatrenia pre školu od 26. októbra 2020
    • Aktuálne opatrenia pre školu od 26. októbra 2020

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR od pondelka 26.10.2020 prechádzajú aj žiaci prímy - kvarty na dištančné vzdelávanie. Rozvrh pre celé gymnázium sa nemení.

     Menia sa termíny jesenných prázdnin: 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

     https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf

     Želáme všetkým úspešné štúdium v zdraví a pohode.

     S úctou

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka GMA

   • Modlíme sa ruženec za pokoj vo svete aj v online priestore
    • Modlíme sa ruženec za pokoj vo svete aj v online priestore

    • K celosvetovej iniciatíve ACN (Pomoc Trpiacej Cirkvi) sa v pondelok, 19. 10. 2020, pripojí aj naša škola  prostredníctvom FB stránky školy (https://www.facebook.com/gmatkyalexie). V tento deň sa žiaci Prímy, Tercie, Kvarty budú modliť zo svojích tried a ostatní žiaci sa budú s nami spájať online.

     Budeme sa modliť Radostný ruženec a vysielanie sa začne o 11:00.

   • Prvá online omša na GMA
    • Prvá online omša na GMA

    • Milí GMA-ci, pozývame Vás sledovať historicky prvú utorkovú svätú omšu v online priestore, ktorú bude br. Michal slúžiť zajtra, 13. 10. 2020 z našej kaplnky.
     Svätá omša sa začne v tradičnom čase o 7:15 a bude ju možné sledovať prostredníctvom FB stránky našej školy (https://www.facebook.com/gmatkyalexie)

   • GMA prechádza na dištančnú formu štúdia
    • GMA prechádza na dištančnú formu štúdia

    • Vážení rodičia, milí žiaci

     V zmysle rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prechádza Gymnázium Matky Alexie (veľké gymnázium) s platnosťou od pondelka, 12. 10. 2020 na dištančnú formu vzdelávania.

     V pondelok bude umožnené žiakom kvinty – oktávy a prvých - štvrtých ročníkov štvorročného štúdia vyzdvihnúť si učebnice pod vedením triednych učiteľov podľa priloženého harmonogramu.

     8:30 - 9:05

     I. B, II. B

     9:10 - 9:40

     I. A, Q, Spt

     9:45 - 10:15

     IV. B, IV. A, III. B

     10:20 - 10:50

     Okt, Sx, III. A

     Žiadame žiakov, aby prišli do školy len na nevyhnutne dlhý čas (vyzdvihnutie učebníc) a následne opustili okolie školy. Zároveň žiadame, aby znížili spoločenský kontakt na minimum.

     Od utorka, 13. 10., prechádzame na riadny pandemický rozvrh, ktorý bude žiakom dostupný v najbližších hodinách na edupage stránke školy. 1. hodina v utorok bude výnimočne triednicka hodina, na ktorej sa žiaci dozvedia potrebné informácie. Účasť na všetkých vyučovacích online hodinách je povinná a absencie budú zaznamenávané rovnako ako v priebehu riadneho vyučovania.

     Malé gymnázium sa riadne učí v pondelok v škole podľa priloženého rozvrhu 5 hodín.

          1.      2.        3.        4.     5.

     P: DEJ INF NEJ/FRJ MAT ANJ

     T: ANJ FRJ/NEJ INF GEG SJL

     K: SJL ANJ OBN FRJ/NEJ FYZ

     Informácie budeme aktualizovať.

     Ďakujeme všetkým za spoluprácu a veríme, že čoskoro sa opäť stretneme v škole.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Milión detí a celé GMA sa modlí ruženec
    • Milión detí a celé GMA sa modlí ruženec

    • K celosvetovej iniciatíve ACN (Pomoc Trpiacej Cirkvi) sa naša škola pripojí v pondelok, 19. 10. 2020, počas 5. vyučovacej hodiny. Dvaja zástupcovia z každej triedy prídu do kaplnky a budú sa predmodlievať jednotlivé tajomstvá a my ostatní sa k nim pripojíme prostredníctvom školského rozhlasu.

     AKO TO ZAČALO?

     Táto kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Niekoľko miestnych žien raz prechádzalo okolo prícestnej kaplnky a uvideli tam skupinku detí modliť sa ruženec pred obrazom Panny Márie. V tej chvíli pocítili mocnú prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z nich si spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ A o to ide aj v tejto kampani: o vieru v silu úprimnej modlitby. V posledných rokoch sa k tejto iniciatíve pripojili státisíce detí. Z celého sveta sme dostali množstvo krásnych svedectiev o detskej viere a radosti z modlitby, ktorá zanechala hlboký dojem a veľkú milosť aj v dospelých. Mnohí, ktorí pripravovali deti na túto modlitbu, zaradili ruženec do svojho každodenného života.

     PREČO 18. OKTÓBRA? Október je v Cirkvi už tradične mesiacom modlitby posvätného ruženca. A 18. októbra slávime sviatok svätého Lukáša Evanjelistu, ktorý nám ako jediný z evanjelistov sprostredkoval udalosti z Ježišovho detstva a podľa tradície mal blízky vzťah k Panne Márii. Preto sa nám zdá tento termín mimoriadne vhodný.

     V tomto roku je ružencová iniciatíva ovplyvnená pandémiou koronavírusu a pripadá na ten istý deň ako misijná nedeľa. Pozýva to k tvorivosti. Ruženec sa môžete modliť doma, v triede, v malých skupinkách, na prechádzke v parku, či online pomocou internetu (aj TV Lux bude vysielať modlitbu svätého ruženca s deťmi pred svätou omšou s tematikou misií. Bude to 18. októbra o 9.00 ráno).

     VÝZNAM MODLITBY RUŽENCA

     Svätý Ján Pavol II. napísal o ruženci v apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae: „Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Zo svojej podstaty – ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.“

     Zdroj informácii: https://acninternational.org/millionkidspraying/sk/about-the-campaign/#how-did-it-start

     Ďalšie informácie nájdete na https://acninternational.org/millionkidspraying/sk/

   • GMA-ci aj tento rok pomáhali
    • GMA-ci aj tento rok pomáhali

    • Žiaci II. A a II. B sa v rámci dobrovoľníckych aktivít, do ktorých sa naša škola pravidelne zapája, pomáhali zbierať finančné dary pre projekt Biela pastelka 2020. 

     Naši dobrovoľníci boli veľmi snaživí a podarilo sa im vyzbierať úžasných 5441,92 €. Tieto peniaze budú použité Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska na podporu a pomoc konkrétnym ľudom.

     Veľkú radosť máme zvlášť zo žiačok II. B, Natálie Húskovej a Sary Fischerovej, ktoré dosiahli najvyšší výnos na pokladnicu v celom kraji.

     Tešíme sa, že svojou troškou môžeme pomôcť uľahčiť ľuďom so zdravotným znevýhodnením ich neľahký život.

     Viac o projekte je možné nájsť tu: https://bielapastelka.sk/

     Osvetové video: https://www.youtube.com/watch?v=5W8ZVSKy76o

     Video s Malým Mišom: https://www.youtube.com/watch?v=OoBrDeG6n6o&t=45s

      

     Ešte raz ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom za ich prácu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Aktuálne opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19
    • Aktuálne opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

    • Povinnosť nosiť rúška aj v školách u žiakov na stredných školách sa predlžuje do odvolania.

     Opatrenia zo začiatku školského roka zostávajú v platnosti.

     Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni je aktualizované – tu na stiahnutie (Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.pdf).

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby NESMIE VSTÚPIŤ DO PRIESTOROV ŠKOLY.

     · V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy.

     · Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

     · Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

     Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy.

     Dodržiavame opatrenia podľa princípu ROR.

     Rúško:

     · Nosenie rúška je opatrenie na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

     · Aj v čase od 1. 10. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, vrátane triedy.

     · Ďalšie pravidlá podľa jednotlivých fáz (Termín ich platnosti určí RÚVZ). V zelenej fáze: Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

     · Pri výchove a vzdelávaní, kedy dochádza k premiešavaniu žiakov (napr. cudzie jazyky, praktické vyučovanie, odporúča sa žiakom nosiť rúško.

     Odstup:

     · Opatrenie na minimalizáciu osobných kontaktov: nezhromažďovať sa pred školou a v priestoroch školy.

     · Dostatočná vzdialenosť pri čakaní v rade.

     · Odporúča sa prestávky medzi hodinami realizovať v danej triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách.

     Ruky:

     · Hygiena rúk je opatrenie eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.

     · Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.

     · Pri každom vstupe do budovy školy, do priestorov jedálne je potrebné dezinfikovať si ruky tam umiestneným dezinfekčným prostriedkom.

     · Nezabúdať na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

     Ďalšie opatrenia v škole:

     · Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.

     · V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda zabezpečiť časté a intenzívne vetranie.

     · Telocvičňa a vnútorné priestory na šport sa nepoužívajú.

     · Stravovanie v ŠJ – po triedach, podľa možností nepremiešavanie tried v jedálni.

     · Je zabezpečené dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci školy nachádzajú.

     · Viackrát denne sa dezinfikujú všetky dotykové plochy, povrchy a predmety, ktoré používa veľký počet ľudí.

     Príznaky COVID-19 spozorované počas vyučovania:

     Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. Budú kontaktovaní jeho zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

     Telefonický kontakt žiaka/rodiča so všeobecným lekárom v prípade potreby.

     V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy.

     Dôraz kladieme na prevenciu

     Dôrazne žiadame, aby rodičia neposielali do školy deti, ktoré prejavujú niektorý z príznakov ochorenia!

     Podľa rozhodnutia ministra č. 2020/15801:1-A1800 - ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Krúžky na GMA v školskom roku 2020/2021
    • Krúžky na GMA v školskom roku 2020/2021

    • Milí GMA-ci, tento rok budú na našej škole opäť prebiehať rôzne mimoškolské aktivity - krúžky.

     Ako ste už zvyknnutí, treba sa na ne prihásiť prostredníctvom Vzdelávacieho pouzkazu, ktorý Vám rozdali Vaši triedni učitelia. Nakoľko nastali určité zmeny vo fungovaní krúžkov a to najmä v možnej kapacite, prosím Vás, aby ste zvolený krúžok napísali ceruzkou na Vzdelávací poukaz. Ak by ste sa do zvoleného krúžku už náhodou nezmestili (kto prv príde - vyhráva), napíšte si aj druhý, alternatívny, krúžok, ktorý by ste radi navštevovali.         

     V prípade otázok ohľadne fungovania jednotlivých krúžkov na našej škole navštívte p.p. Benedika.

     Vzdelávacie poukazy prosím odovzdať triednemu učiteľovi najneskôr do piatku, 18.9.2020.

     Zoznam krúžkov na GMA v školskom roku 2020/2021:

     3T (Janík)

     Arduino (Janík)

     Dejiny umenia pre pokročilých (Benedik)

     Debatný krúžok (sr. Kristína Stískalová)

     DOFE (Hyrossová) - Cena Vojvodu z Edinburghu

     DofE 1 - Benedik (Benedik) - Cena Vojvodu z Edinburghu

     DofE2- Veselovská (Veselovská) - Cena Vojvodu z Edinburghu

     Filmový krúžok (Benedik)

     Umenie a kultúra level 2.0 (Benedik)

     Komorák (Kováčová)

     KPLD (Mészárosová)

     Spevácky zbor (Prokschova)

     Horolezecký (Veselovská)

     Volejbalový (Mihátsch)