• GMA proti obchodovaniu s ľuďmi - Nebuď obeťou!
    • GMA proti obchodovaniu s ľuďmi - Nebuď obeťou!

    • Počas prvých školských dní absolvovali žiaci našej školy v rámci programu Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti vzdelávací program zameraný na boj proti obchodovaniu s ľuďmi s názvom Nebuď obeťou!

     Vzdelávací program zastrešený Ministerstvom vnútra SR predstavuje cieľavedomé pôsobenie štátu, vládnych organizácií, cirkví, občianskych združení, podnikateľských subjektov a vzdelávacích inštitúcií pri zvyšovaní povedomia obyvateľstva, ktoré má prispieť k tomu, aby sa obyvatelia nestali páchateľmi alebo obeťami trestných a iných protispoločenských činov. Cieľom prevencie kriminality je predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti, tak, aby sa spoluprácou zainteresovaných subjektov darilo zvyšovať kvalitu života a pocitu bezpečia všetkých občanov.

     Žiakov i učiteľov program zaujal a škola plánuje v podobných programoch pokračovať.

      

     https://prevenciakriminality.sk/

   • Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19
    • Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

    • Začiatok školského roka 2. 9. 2020

     Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

     Zákonný zástupca

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby NESMIE VSTÚPIŤ DO PRIESTOROV ŠKOLY.

     • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa  a riaditeľa školy.
     • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.
     • Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

     Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy.

     V škole od 2. 9. 2020 prebieha riadne vyučovanie so zvýšenými hygienickými opatreniami.

      

     Dodržiavame opatrenia podľa princípu ROR

      

     Rúško:

     • Nosenie rúška je opatrenie na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.
     • V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, vrátane triedy.
     • Od 16. 9. 2020 platia pravidlá podľa jednotlivých fáz.V zelenej fáze: Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
     • Pri výchove a vzdelávaní, kedy dochádza k premiešavaniu žiakov (napr. cudzie jazyky, praktické vyučovanie, odporúča sa žiakom nosiť rúško.

     Odstup:

     • Opatrenie na minimalizáciu osobných kontaktov: nezhromažďovať sa pred školou a v priestoroch školy.
     • Dostatočná vzdialenosť pri čakaní v rade.
     • Odporúča sa prestávky medzi hodinami realizovať v danej triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách.

     Ruky:

     • Hygiena rúk je opatrenie eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.
     • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.
     • Pri každom vstupe do budovy školy, do priestorov jedálne je potrebné dezinfikovať si ruky tam umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
     • Nezabúdať na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

     Ďalšie opatrenia v škole:

     • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
     • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda zabezpečiť časté a intenzívne vetranie.
     • Telocvičňa a vnútorné priestory na šport sa do 20. 9. 2020 nepoužívajú.
     • Stravovanie v ŠJ – po triedach, podľa  možností nepremiešavanie tried v jedálni.
     • Je zabezpečené dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci školy nachádzajú.
     • Viackrát denne sa dezinfikujú všetky dotykové plochy, povrchy a predmety, ktoré používa veľký počet ľudí.

     Príznaky COVID-19 spozorované počas vyučovania:

      

     Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. Budú kontaktovaní jeho zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

     Telefonický kontakt žiaka/rodiča so všeobecným lekárom v prípade potreby.

     V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy dokumentu.

      

     Dôraz kladieme na prevenciu

      

     Dôrazne žiadame, aby rodičia neposielali do školy deti, ktoré prejavujú niektorý z príznakov ochorenia!  

     Podľa rozhodnutia ministra č. 2020/15801:1-A1800 - ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • GMA žije duchovným životom aj počas korony
    • GMA žije duchovným životom aj počas korony

    • V zmysle opatrení proti šíreniu ochorenia na nový koronavírus náš ordinár rozhodol, že školské sväté omše pri príležitosti začiatku nového školského roku sa odkladajú a posúvajú na obdobie, keď budú opatrenia uvoľnené.

     My učitelia sme počas duchovných cvičení obetovali sv. omšu za všetkých GMA-kov, za nový školský rok i za možnosť čím skôr sa spolu stretnúť pri spoločnej sv. omši.Všetci sa na Vás tešíme a veríme, že prežijeme celý rok v zdraví. I na tento úmysel sme sa modlili a v modlitbách nepoľavujeme.

     ... nebojte sa, aj pri modlení sme nezabudli na protiepidemiologické opatrenia 

   • Pozývame rodičov na ZRŠ
    • Pozývame rodičov na ZRŠ

    • Pozývame rodičov na ZRŠ, ktoré sa uskutoční pre všetky triedy okrem Prímy v utorok, dňa 8. 9. 2020 o 17.00 v jednotlivých triedach GMA. 
     Trieda Príma bude mať ZRŠ vo štvrtok, dňa 3. 9. 2020 o 17.00.

     Tešíme sa na Vás.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Začiatok školského roka 2020/2021
    • Začiatok školského roka 2020/2021

    • Milí rodičia a naši žiaci,

     v stredu 2. septembra 2020 - začíname nový školský rok.

     Žiaci prvého ročníka (I. A, I. B a Príma) prídu do budovy školy do 8,00. Žiaci ostatných ročníkov prídu do 8,30 h.

     Každý žiak prinesie so sebou vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (Dotaznik-a-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-alebo-plnoleteho-ziaka.docx​​​​​​​). AK ŽIAK NEPRINESIE UVEDENÝ DOKUMENT, NEBUDE MÔCŤ VSTÚPIŤ DO BUDOVY ŠKOLY.

     Každý žiak musí mať rúško (aj náhradné a papierové jednorazové vreckovky).

     Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy, počas prvých dvoch týždňov.

     Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa nebude konať sv. omša v kostole kapucínov.

     Obed sa vydáva o 10,30 h.

     Vo štvrtok 3. 9. 2020 a v piatok 4. 9. 2020 vyučovanie trvá od 8,00 do 11,30 h.


     Tešíme sa na Vás.


     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Rozlúčka s absolventmi a Slávnosť Sv. Petra a Pavla
    • Rozlúčka s absolventmi a Slávnosť Sv. Petra a Pavla

    • Pozývame všetkých študentov, absolventov a priateľov GMA-ckej rodiny prežiť slávnostnú svätú omšu na Slávnosť Sv. Petra a Pavla (29. 6. 2020 o 9.00), počas ktorej sa rozlúčime s našími tohtoročnými absolventmi a poďakujeme za požehnaný čas, ktorý sme mohli spolu stráviť.

     Svätú omšu budeme už tradične sláviť na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do útrob školy.   

     Na všetkých sa veľmi tešíme.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Organizácia vyučovania v čase od 22. 6. - 30. 6. 2020
    • Organizácia vyučovania v čase od 22. 6. - 30. 6. 2020

    • Vzhľadom na nízky záujem o nástup do školy od 22. 6. 2020 Vám oznamujeme, že vyučovanie (triedne aktivity) bude prebiehať nasledovne:

     1) V čase od 22. 6. - 26. 6. budú aktivity prebiehať dobrovoľne, podľa individuálnej dohody s triednymi učiteľmi mimo budovy školy. 

     2) 29. 6. pozývame všetkých na sv. omšu, počas ktorej sa rozlúčime ako GMA-cke spoločenstvo s maturantami. Sv. omša bude na školskom dvore o 9.00.

     3) 30. 6. pozývame na sv. omšu do kostola kapucínov, ktorá sa začne o 9.00. Po sv. omši bude odovzdávanie vysvedčení v budove školy.

     Žiaci, ktorí majú záujem o obed, musia si ho prihlásiť.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Aktuálne informácie - prijímacie konanie (Aktualizované)
    • Aktuálne informácie - prijímacie konanie (Aktualizované)

    • Najnovšie informácie o prijímacom konaní do 1. ročníka osemročného štúdia:

     Výsledky prijímacieho konania na 8-ročné štúdium:

     Vysledky_prijimacich_skusok_pre_8RG.pdf

     Prijímacie konanie bolo uzatvorené.

     Do 1. ročníka osemročného štúdia bol prijatý na základe prijímacích pohovorov stanovený počet 22 žiakov.

      

     Informácie o prijímacom konaní do 1. ročníka štvorročného štúdia:  

     Výsledky prijímacieho konania na 4-ročné štúdium:

     Vysledky_prijimacieho_konania_na_4-rocne_studium.pdf

     Prijímacie konanie bolo uzatvorené.

     V súlade s rozhodnutím ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 Vás informujeme, že k 5.6.2020 evidujeme v našej škole 56 obsadených a 0 voľných miest v 1. ročníku štvorročnej formy od školského roku 2020/2021.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Záverečný webinár s Akadémiou veľkých diel
    • Záverečný webinár s Akadémiou veľkých diel

    • Pozývame študentov do diskusie o veľkom diele - maľbe - na ktorý nie je potrebné sa vopred pripravovať. Stačí kliknúť na link, ktorý pošleme po registrácii :)

     Prihláste sa na záverečný webinár, ktorý bude vo štvrtok, 28. mája o 15.30 hod.

     Tešíme sa na skvelú diskusiu!

     Zároven hľadáme záujemcov, ktorí by sa po veľkom tohtoročnom úspechu projektu, chceli pridat do Akadémie od septembra 2020. Viac informácii poskytne p.p. Szedláková.

   • Druhý deň v Ríme (online)
    • Druhý deň v Ríme (online)

    • V pondelok (11.5.) nás čakal "druhý deň" našej spoločnej online exkurzie. Navštívili sme 7 najvýznamnejších kostolov v Ríme. Dozvedeli sme niečo z ich histórie, prezreli sme si interier a to všetko bez akekoľvek námahy, iba z pohodlia domova.
     Ďakujeme nášmu sprievodcovi, Miškovi Benedikovi. Opäť to zvládol bravúrne a my sme sa dozvedeli zase niečo nové o VEČNOM MESTE.

     Oba diely nášho putovania je možné si pozrieť na FB stránke GMA alebo na youtube:

     1) Tajomstvá Vatikánu: https://www.youtube.com/watch?v=e5DGjv9RU90

     2) 7 pútnických kostolov Ríma: https://youtu.be/jOp6UHabA4A
      

   • Požehnané veľkonočné sviatky
    • Požehnané veľkonočné sviatky

    • "Do tmy našich dní nám dávaš svoj oheň..."

     Naši milí  spolupracovníci, študenti, rodičia, absolventi, dobrodinci, priatelia,

     ktorí s nami tvoríte Rodinu Matky Alexie,

     vyprosujeme Vám a všetkým Vašim od Zmŕtvychvstalého Pána všetky potrebné milosti

      

     Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame

   • Učíme sa na diaľku
    • Učíme sa na diaľku

    • Dávame do pozornosti webovú stránku, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu.

     Cieľom webovej stránky je pomôcť školám -  žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania nachádzať riešenia vzniknutej situácie.  

     https://www.ucimenadialku.sk/