• Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl
    • Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl

    • Milí GMA-ci, v mene Združenia katolíckych škôl Slovenska Vás pozývame na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania z kostola Povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 22. apríla 2020 o 16,00.

     Celebrantom bude otec biskup Mons. Jozef Haľko.

     Svätú omšu môžete sledovať na webe zkss.skalebo priamo na Facebookovej stránke ZKŠS: https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

   • Usmernenie ministerstva školstva
    • Usmernenie ministerstva školstva

    • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

     Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

     V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

     https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/  

   • Krížová cesta maturantov a Veľký týždeň
    • Krížová cesta maturantov a Veľký týždeň

    • Už túto stredu, 8. 4. o 14:00, pozývame všetkých duchovne sa spojiť a prežívať spásonosné utrpenie Pána Ježiša prostredníctvom tradičnej Krížovej cesty, ktorej zastavenia sa budú modliť naši maturanti. Vzhľadom na aktuálne karanténne opatrenia, krížovú cestu sa budeme modliť online na našom Facebooku.

     Zároveň sa naša škola chce v duchu výzvy sv. Otca, s ktorou sa počas nedávneho Urbi et orbi obrátil na nás kresťanov - "Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba", pripojiť k duchovnej iniciatíve Združenia katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) a vytvoriť jednotu pri prežívaní Veľkého týždňa. 

     ZKŠS v spolupráci s otcom biskupom Jozefom Haľkom pripravili pilotný duchovný program:

     Pondelok 6.4.

     10,30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

     Utorok 7.4.

     10,30 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

     Streda 8.4.

     10,30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou

     Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave a budete ho môcť naživo sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/ 

      

     Prajeme všetkým požehnaný a milostiplný čas.

     "Buďme s Ním, lebo On je s nami"

   • Školská jedáleň - aktuálny oznam
    • Školská jedáleň - aktuálny oznam

    • Vážení rodičia,

     Odporúčame Vám, aby ste zrušili trvalý príkaz na platby za obedy v ŠJ. Dochádza k navyšovaniu preplatkov z dôvodu prerušenia vyučovania. Hneď ako bude možné vrátiť sa do školy, budeme Vás informovať o ďalšom postupe pri uhrádzaní stravného.

     Ďakujeme za pochopenie

     Všetko dobré a zdravo!

   • Olympiáda v informatike
    • Olympiáda v informatike

    • 27. až 28. marca sa náš žiak z Kvinty Ján Gottweis zúčastnil celoslovenského kola olympiády kategórie A v informatike (všetky ročníky stredných škôl). V silnej konkurencii sa ako úspešný riešiteľ umiestnil na 14. mieste. Gratulujeme.

   • GMA sa pripája k modlitebnej výzve Sv. Otca Františka
    • GMA sa pripája k modlitebnej výzve Sv. Otca Františka

    • V nedeľu 22. marca pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána pápež František cez médiá pozval kresťanov všetkých vyznaní spojiť sa v stredu 25. marca o 12.00 v modlitbe Otče náš s prosbou k všemohúcemu Bohu v situácii pandémie:

     "Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch skúšky, zatiaľ čo sa ľudstvo trasie pred hrozbou pandémie, chcel by som navrhnúť všetkým kresťanom, aby spojili svoje hlasy smerom k nebu. Pozývam všetky hlavy cirkví a vedúcich všetkých kresťanských komunít, spolu so všetkými kresťanmi rozličných vyznaní vzývať Najvyššieho, všemohúceho Boha, súčasným prednášaním modlitby, ktorú nás naučil Ježiš, náš Pán.

     Pozývam teda všetkých urobiť tak viackrát za deň, ale všetci spoločne sa pomodliť Otče náš v najbližšiu stredu 25. marca na poludnie. Všetci spoločne. V deň, keď si mnohí kresťania pripomínajú zvestovanie Panne Márii o vtelení Slova, kiež Pán vypočuje jednomyseľnú modlitbu všetkých svojich učeníkov, ktorí sa pripravujú sláviť víťazstvo Zmŕtvychvstalého Krista."

     Rada európskych biskupských konferencií zároveň prosí, aby sme k modlitbe Otče náš pridali aj trikrát Zdravas Mária a modlitbu, ktorú kardinál Bagnasco pripravil spolu s predsedom COMECE, kardinálom Jean-Claude Hollerichom: 

     Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
     ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet 
     ako lekára duší a tiel,
     pohliadni na svoje deti, 
     ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie
     v mnohých oblastiach Európy a sveta 
     obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu;
     osloboď nás od choroby a strachu. 
     Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,
     daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.
     Posilňuj a odmeň našich lekárov, 
     sestry a dobrovoľníkov,
     daj večný život zomrelým.
     Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, 
     ale vysloboď nás od každého zla.
     O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým 
     žiješ a kraľuješ na veky vekov.
     Amen.
     Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

      

     Modlime sa s celou Cirkvou i všetkými kresťanmi za odvrátenie epidémie a zdravie pre nás všetkých.

      

     Viac informácií na: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-03/papez-vyzval-krestanov-celeho-sveta-spojit-sa-25-marca-v-modlit.html

   • Predĺženie domáceho vzdelávania - do odvolania
    • Predĺženie domáceho vzdelávania - do odvolania

    • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR bude škola zatvorená od 16.3. do odvolania.  

     Oznámenia budeme aktualizovať podľa vývinu situácie.

     Vážení rodičia, ďakujeme za to, že pomáhate svojim deťom a tým aj nám, učiteľom. Hľadáme čo najefektívnejšie, ale aj najprístupnejšie riešenia všetkým stranám. Je potrebné, aby si žiaci učivo opakovali a nové učivo študovali podľa zadania učiteľa. Ceníme si Vašu trpezlivosť a pochopenie.

     S úctou

     Helena Vicenová, riaditeľka školy 

   • Prihlášky na štúdium a prijímacie skúšky
    • Prihlášky na štúdium a prijímacie skúšky

    • Podanie prihlášky: zákonný zástupca podá prihlášku na štúdium na SŠ riaditeľovi ZŚ do 15. mája 2020. 

                                      K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

                                      Riaditeľ ZŚ odošle prihlášku na SŠ do 21. mája 2020.

     Kritéria a ostatné podmienky prijatia na štúdium: zverejní riaditeľ SŠ do 28. 4. 2020.

     Termín prijímacej skúšky: v jednom kalendárnom týždni najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

     Viac informácií - pozri https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

   • Opatrenia ministerstva školstva - maturita a prijímacie konanie
    • Opatrenia ministerstva školstva - maturita a prijímacie konanie

    • Na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach informujeme, že školy a školské zariadenia ostanú zatvorené až do odvolania.

     Zároveň informujeme, že písomné maturitné skúšky sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. 

     Upozorňujeme, že prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Presný termín upresníme na základe vývoja situácie.

     Viac informácií na: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/​​​​​​​

   • Modlime sa spolu za celú GMA rodinu
    • Modlime sa spolu za celú GMA rodinu

    • Milí priatelia,

     pozývame Vás, aby sme sa navzájom spojili v modlitbe.

     Konkrétne modlitbou sv. ruženca, v túto nedeľu (23.3.) o 18.00 hod.

     Budú sa predmodlievať bratia kapucíni a modlitbu bude možné sledovať on-line na FB stránke kapucínov i na FB stránke našej školy.

     https://www.facebook.com/pg/klastorkapucinovbratislava/videos/?ref=page_internal

     Zároveň pripomíname, že je možnosť sa spolu s bratmi takto modliť denne o 18.00 hod.

     V nedeľu bude br. Michal opäť slúžiť sv. omšu obetovanú za všetkých GMA-kov i za ich blízkych.

     Hoci sme limitovaní možnosťou osobného kontaktu, hľadajme spôsoby, ako zostať blízko. Potrebujeme sa navzájom.

   • Pokyn Okresného úradu v čase karantény - prihlášky na štúdium
    • Pokyn Okresného úradu v čase karantény - prihlášky na štúdium

    • Dovolujeme si Vás upozorniť na aktuálny pokyn Odboru školstva, Oddelenie odborných a metodických činností Okresného úradu ohľadne karantény a podávania prihlášok na stredoškolské štúdium:

      

     Chceme Vás upozorniť:

     striktné dodržiavanie záverov Ústredného krízového štábu SR a pokynov MŠVVaŠ SR k COVID – 19,

     - neotvárať  a nepovolovať vstup do budovy školy žiakom a ani iným osobám. Ak žiakom chýbajú učebnice pri samoštúdiu , odporučiť učiteľom zabezpečiť vytvorenie kópie textu učiva, internetových odkazov a podobne  a tie im zaslať na email, resp. na telefón,

     prihlášky žiakov na stredoškolské štúdium: zákonní zástupcovia žiaka podávajú prihlášky riaditeľovi ZŠ do 10. apríla 2020, riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 20. apríla 2020,        

     Mgr. Rudolf  NOVÁK

     vedúci OOMČ

     Okresný úrad Bratislava

      

   • Prerušenie vyučovania od 9. 3. – 13. 3. 2020
    • Prerušenie vyučovania od 9. 3. – 13. 3. 2020

    • V spolupráci so zriaďovateľom a v súlade s opatreniami, ktoré prijal BSK prijímame opatrenie proti šíreniu koronavírusu a prerušujeme vyučovanie od pondelka 9. marca do piatku 13. marca 2020.

     Ďakujeme za pochopenie.

     Vedenie GMA

     https://bratislavskykraj.sk/bratislavska-zupa-kvoli-koronavirusu-prerusuje-vyucovanie-na-strednych-skolach

   • Výzva Hlavného hygienika SR
    • Výzva Hlavného hygienika SR

    • Vážení rodičia,

     v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si dovoľujeme posunúť informácie o potrebe dodržiavať niektoré preventívne opatrenia.

     V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do materskej školy, základnej školy, strednej školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách. Ak ste sa vrátili po prázdninách z lyžovačky v severnom Taliansku alebo ste vycestovali do iných rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. Prosím o dôsledne dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR. Upozorňujeme Vás, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechajte dieťa v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

      

     Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

     § často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky,

     § očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

     § zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

     § vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

     § ak ste chorý, liečte sa doma,

     § zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

     § 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

     § v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

     Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

     V prípade ak aj Vaše dieťa príznaky zatiaľ nemá, ale boli ste v rizikovej krajine, dieťa nechajte v domácom prostredí minimálne 14 dní.

     Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom: novykoronavirus@uvzsr.sk,

     na telefónnych číslach 0917/222 682 a 0918/659 580.

      

     Ak sa rozhodnete Vaše dieťa napriek určitým príznakom predsa poslať do školy, odovzdajte čestné prehlásenie, že Vaše dieťa ani jeho rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti nenavštívili epicentrum nákazy koronavírusom 2019-nCoV a u nikoho z nich sa nevyskytujú žiadne z uvedených príznakov, ktoré nájdete aj na stránke RÚVZ:

     http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

     Ďakujeme za spoluprácu

   • Pôstne aktivity na GMA
    • Pôstne aktivity na GMA

    • V období veľkého pôstu nás už po stáročia Cirkev pozýva k oživeniu a uzdraveniu vzťahov k sebe samému skrze pôst, k Bohu skrze modlitbu a v horizontálnej rovine k ľuďom okolo seba skrze dávanie almužny/skutkov lásky.

     Na našej škole sa usilujeme integrálne rozvíjať a pracovať na sebe aj v tomto období , a preto ponúkame niekoľko duchovných aktivít, do ktorých sa možno zapojiť, a tak hlbšie prežiť pôstny čas a lepšie sa pripraviť na explóziu veľkonočnej radosti.

     Už tradične si nezabudnite všimnúť pôstnu nástenku vo vestibule školy, na ktorú umiestňujte farebné papieriky s modlitbovými úmyslami. Pri nej Vás tiež čaká škatuľa na potravinovú zbierku, do ktorej môžete dávať Vaše malé zrieknutia sa, sebazápory, napr. keď sa vzdáte čokoládky zo školského automatu. Tieto potraviny budú bratmi kapucínmi rozdistribuované núdznym. Aj svoj sebazápor môžete obetovať na nejaký úmysel, a tak prispieť k postupnému vyfarbeniu nástenky. Úmysly na nástenke budeme predkladať Bohu v rámci programu celonočnej adorácie, tento rok 27. – 28.3.2020. Všetci ste tiež pozvaní zapojiť sa aj tento rok do projektu Adoptuj si nenarodené dieťa 25.3.2020, spojeným so záväzkom modliť sa za počaté dieťa, ktoré sa nachádza v ohrození života. Napokon vo Veľkom týždni, 8.4., si pre nás pripravia krížovú cestu naši maturanti.

     Želáme Vám požehnaný čas pôstu, z ktorého pre svoju dušu vyťažíte veľa dobrého.

   • Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína vo farbách GMA
    • Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína vo farbách GMA

    • Simona Jalčová, žiačka septimy, pod vedením p. p. Haškovej obsadila 2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

     Srdečne gratulujeme k úspechu, tešíme sa a ďakujeme za reprezentáciu.

   • Olympiáda v programovaní
    • Olympiáda v programovaní

    • 21.1. 2020 sa konalo krajské kolo olympiády v programovaní kategórie A pre všetky ročníky stredných škôl.  Ján Gottweis, študent Kvinty skončil na 12 mieste v kraji, na 17 mieste na Slovensku a postúpil  na celoštátne kolo. Tešíme sa a gratulujeme.