• Modlime sa spolu za celú GMA rodinu
    • Modlime sa spolu za celú GMA rodinu

    • Milí priatelia,

     pozývame Vás, aby sme sa navzájom spojili v modlitbe.

     Konkrétne modlitbou sv. ruženca, v túto nedeľu (23.3.) o 18.00 hod.

     Budú sa predmodlievať bratia kapucíni a modlitbu bude možné sledovať on-line na FB stránke kapucínov i na FB stránke našej školy.

     https://www.facebook.com/pg/klastorkapucinovbratislava/videos/?ref=page_internal

     Zároveň pripomíname, že je možnosť sa spolu s bratmi takto modliť denne o 18.00 hod.

     V nedeľu bude br. Michal opäť slúžiť sv. omšu obetovanú za všetkých GMA-kov i za ich blízkych.

     Hoci sme limitovaní možnosťou osobného kontaktu, hľadajme spôsoby, ako zostať blízko. Potrebujeme sa navzájom.

   • Pokyn Okresného úradu v čase karantény - prihlášky na štúdium
    • Pokyn Okresného úradu v čase karantény - prihlášky na štúdium

    • Dovolujeme si Vás upozorniť na aktuálny pokyn Odboru školstva, Oddelenie odborných a metodických činností Okresného úradu ohľadne karantény a podávania prihlášok na stredoškolské štúdium:

      

     Chceme Vás upozorniť:

     striktné dodržiavanie záverov Ústredného krízového štábu SR a pokynov MŠVVaŠ SR k COVID – 19,

     - neotvárať  a nepovolovať vstup do budovy školy žiakom a ani iným osobám. Ak žiakom chýbajú učebnice pri samoštúdiu , odporučiť učiteľom zabezpečiť vytvorenie kópie textu učiva, internetových odkazov a podobne  a tie im zaslať na email, resp. na telefón,

     prihlášky žiakov na stredoškolské štúdium: zákonní zástupcovia žiaka podávajú prihlášky riaditeľovi ZŠ do 10. apríla 2020, riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 20. apríla 2020,        

     Mgr. Rudolf  NOVÁK

     vedúci OOMČ

     Okresný úrad Bratislava

      

   • Prerušenie vyučovania od 9. 3. – 13. 3. 2020
    • Prerušenie vyučovania od 9. 3. – 13. 3. 2020

    • V spolupráci so zriaďovateľom a v súlade s opatreniami, ktoré prijal BSK prijímame opatrenie proti šíreniu koronavírusu a prerušujeme vyučovanie od pondelka 9. marca do piatku 13. marca 2020.

     Ďakujeme za pochopenie.

     Vedenie GMA

     https://bratislavskykraj.sk/bratislavska-zupa-kvoli-koronavirusu-prerusuje-vyucovanie-na-strednych-skolach

   • Plnenie úloh počas prerušeného vyučovania
    • Plnenie úloh počas prerušeného vyučovania

    • Upozorňujeme všetkých žiakov, aby sledovali správy na EduPage, pretože počas prerušenia vyučovania majú zadávané domáce úlohy elektronicky.

   • Výzva Hlavného hygienika SR
    • Výzva Hlavného hygienika SR

    • Vážení rodičia,

     v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si dovoľujeme posunúť informácie o potrebe dodržiavať niektoré preventívne opatrenia.

     V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do materskej školy, základnej školy, strednej školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách. Ak ste sa vrátili po prázdninách z lyžovačky v severnom Taliansku alebo ste vycestovali do iných rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. Prosím o dôsledne dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR. Upozorňujeme Vás, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechajte dieťa v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

      

     Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

     § často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky,

     § očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

     § zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

     § vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

     § ak ste chorý, liečte sa doma,

     § zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

     § 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

     § v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

     Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

     V prípade ak aj Vaše dieťa príznaky zatiaľ nemá, ale boli ste v rizikovej krajine, dieťa nechajte v domácom prostredí minimálne 14 dní.

     Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom: novykoronavirus@uvzsr.sk,

     na telefónnych číslach 0917/222 682 a 0918/659 580.

      

     Ak sa rozhodnete Vaše dieťa napriek určitým príznakom predsa poslať do školy, odovzdajte čestné prehlásenie, že Vaše dieťa ani jeho rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti nenavštívili epicentrum nákazy koronavírusom 2019-nCoV a u nikoho z nich sa nevyskytujú žiadne z uvedených príznakov, ktoré nájdete aj na stránke RÚVZ:

     http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

     Ďakujeme za spoluprácu

   • Pôstne aktivity na GMA
    • Pôstne aktivity na GMA

    • V období veľkého pôstu nás už po stáročia Cirkev pozýva k oživeniu a uzdraveniu vzťahov k sebe samému skrze pôst, k Bohu skrze modlitbu a v horizontálnej rovine k ľuďom okolo seba skrze dávanie almužny/skutkov lásky.

     Na našej škole sa usilujeme integrálne rozvíjať a pracovať na sebe aj v tomto období , a preto ponúkame niekoľko duchovných aktivít, do ktorých sa možno zapojiť, a tak hlbšie prežiť pôstny čas a lepšie sa pripraviť na explóziu veľkonočnej radosti.

     Už tradične si nezabudnite všimnúť pôstnu nástenku vo vestibule školy, na ktorú umiestňujte farebné papieriky s modlitbovými úmyslami. Pri nej Vás tiež čaká škatuľa na potravinovú zbierku, do ktorej môžete dávať Vaše malé zrieknutia sa, sebazápory, napr. keď sa vzdáte čokoládky zo školského automatu. Tieto potraviny budú bratmi kapucínmi rozdistribuované núdznym. Aj svoj sebazápor môžete obetovať na nejaký úmysel, a tak prispieť k postupnému vyfarbeniu nástenky. Úmysly na nástenke budeme predkladať Bohu v rámci programu celonočnej adorácie, tento rok 27. – 28.3.2020. Všetci ste tiež pozvaní zapojiť sa aj tento rok do projektu Adoptuj si nenarodené dieťa 25.3.2020, spojeným so záväzkom modliť sa za počaté dieťa, ktoré sa nachádza v ohrození života. Napokon vo Veľkom týždni, 8.4., si pre nás pripravia krížovú cestu naši maturanti.

     Želáme Vám požehnaný čas pôstu, z ktorého pre svoju dušu vyťažíte veľa dobrého.

   • Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína vo farbách GMA
    • Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína vo farbách GMA

    • Simona Jalčová, žiačka septimy, pod vedením p. p. Haškovej obsadila 2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

     Srdečne gratulujeme k úspechu, tešíme sa a ďakujeme za reprezentáciu.

   • Olympiáda v programovaní
    • Olympiáda v programovaní

    • 21.1. 2020 sa konalo krajské kolo olympiády v programovaní kategórie A pre všetky ročníky stredných škôl.  Ján Gottweis, študent Kvinty skončil na 12 mieste v kraji, na 17 mieste na Slovensku a postúpil  na celoštátne kolo. Tešíme sa a gratulujeme.

   • Kritériá pre prijímacie konanie 2020/2021
    • Kritériá pre prijímacie konanie 2020/2021

    • V školskom roku 2020/2021 Gymnázium Matky Alexie otvára v osemročnej forme štúdia 1 triedu s celkovým počtom 22 žiakov a v štvorročnej forme štúdia otvára 2 triedy s celkovým počtom 56 žiakov.


   • Začiatok pôstu na GMA
    • Začiatok pôstu na GMA

    • Už v najbližšiu stredu vstúpime do obdobia Veľkého pôstu. Pre nás kresťanov predstavuje Popolcová streda pripomienku vlastnej konečnosti a cieľa či smerovania vlastného života, vyznačuje sa teda pokáním, ktorého symbolom je prijatý znak popolom. 

     Na GMA vstúpime do 40 dňového pôstu sv. omšou o 11:00 v kostole Kapucínov.

     Počas sv. omše bude možné pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

   • Úradné hodiny v čase prerušeného vyučovania
    • Úradné hodiny v čase prerušeného vyučovania

    • Počas tohto týždňa bude kancelária školy pre súrne prípady (potvrdenie prihlášok na univerzity a vysoké školy) otvorená v utorok 10.3.2020 v čase od 8,00 do 8,30 hod. 
      

   • Palacinkový deň
    • Palacinkový deň

    • Milí študenti, tak ako každý rok (utorok 25.2.2020) pred začatím pôstu, sa na našej škole bude konať palacinkový deň. Pripravte palacinky, ráno ich prineste do zborovne a cez prestávku po 2.vyučovacej hodine si ich môžete zakúpiť. Výťažok z predaja poputuje do detského hospicu Plamienok.

   • Zvíťazili sme na kraji
    • Zvíťazili sme na kraji

    • Gabika Sedmáková, žiačka septimy, pod vedením p. p. Haškovej zvíťazila na Krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      

     Gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu

   • Veľký úspech našich recitátoriek
    • Veľký úspech našich recitátoriek

    • Žiačky našej školy sa pod vedením p. p. Brečkovej úspešne zúčastnili a obsadili popredné miesta na krajskom kole 27. ročníka recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy „…a Slovo bolo u Boha…“, ktorej cieľom je rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru, spoznať krásu kresťanskej literatúry, prehlbovať vzťah a úctu k materinskej reč a vytvárať dobré podmienky na umelecký prednes literatúry.

      

     Našu školu úspešne reprezentovali:

     Bernadeta Borovská (T) - 3. miesto v IV. kategorii v prednese prózy

     Katarína Hackerová (Q) -  2. miesto v V. kategorii v prednese prózy

     Natália Kullmanová (Okt.) - 3. miesto v V. kategorii v prednese poézie

      

     Ďakujeme za šírenie dobrého mena a gratulujeme k úspechu

   • Sestričky pozývajú na stretnutie Rodiny Matky Alexie
    • Sestričky pozývajú na stretnutie Rodiny Matky Alexie

    • Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame pozývajú všetkých priaznivcov rehole i záujemcov o spoznanie spirituality a odkazu sv. Petra Fouriera a bl. Alexie Le Clercovej na prvé stretnutie Rodiny Matky Alexie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. februára 2020 v priestoroch ZŠ Matky Alexie na Palackého 1.

      

     Program sa začína o 8:45 a končí okolo 12:00.

      

     Témou prvého stretnutia bude "Rodina Le Clerc" 

   • GMA-ci majú srdce na správnom mieste
    • GMA-ci majú srdce na správnom mieste

    • Pod patronátom p. prof. Belicovej sme boli už tradične darovať krv. Dnes darovalo krv šesť študentov a dvaja učitelia. 

     Gymnazisti i pedagógovia takto chodia niekoľkokrát ročne darovať najvzácnejšiu tekutinu a ukazujú tak, že heslo Matky Alexie, spoluzakladateľky našej rehole, "Robiť toľko dobra, koľko je len možné", nie je iba pekne motto našej školy, ale je vnútorným presvedčením všetkých členov našej GMA-ckej rodiny.  

   • Náš maturant je úspešný olympionik v chémii
    • Náš maturant je úspešný olympionik v chémii

    • S hrdosťou oznamujeme, že Lukáš Huska, študent IV. B triedy,  úspešne zabojoval v krajskom kole chemickej olympiády v najnáročnejšej kategórii A, ktoré sa konalo v dňoch 29. a 30. 1. 2020 na PriF UK v Bratislave a obsadil nádherné 5. miesto. Ako úspešný riešiteľ postupuje do celoslovenského kola.

     Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

   • Deň otvorených dverí na GMA - 11. 2. 2020
    • Deň otvorených dverí na GMA - 11. 2. 2020

    • Pozývame vás k nám na Deň otvorených dverí, ktorý sa tentokrát uskutoční v utorok 11. februára 2020.          Radi Vás privítame v priestoroch našej školy a predvedieme Vám, prečo byť GMA-kmi nás naozaj baví! 

     Budete si môcť prezrieť priestory školy, ukážeme Vám naše laboratória, telocvičňu s lezeckou stenou, našu terasu s jedinečným výhľadom, knižnicu a mnoho ďalšieho. Tradične si náš nádejný študent bude môcť vyskúšať skúšobné testové otázky v reálnych podmienkach.

     Program bude prebiehať v čase od 14:00 - 17:00

     Detailný program dňa uverejníme na tejto stránke a tiež na Facebooku.

     Tešíme sa na vás!

   • GMA-ci opäť predviedli svoje prekladateľské schopnosti
    • GMA-ci opäť predviedli svoje prekladateľské schopnosti

    • Koncom januára 2020 sa výhercovia školského kola súťaže Juvenes translatores - Matej Mraffko (ANJ), Zuzana Kertysová (FRJ) a Andrej Čerňanský (NEJ) - zúčastnili prekladateľského seminára, na ktorom porovnali svoje preklady s ostatnými školami a mali možnosť si vyskúšať prekladateľské online nástroje.Ďakujeme za reprezentáciu školy.