• O predmetoch

    • V školskom roku 2019/20 vyučujeme chémiu v tejto zostave :)
      
      

     Ing. L. Plšková -  I.A, I.B, Sp, III.A,  SEC (III.A, III.B, Sp)

      

     Ing. M. Filová - K, Ki, II.A, II.B, III.B, Sx, SEC (IV. A, IV.B, Ok)

      

     RNDr. H. Vicenová - S, T

      


      

     Klasifikácia

     Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:

     • a) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
     • b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov,
     • c) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, prípadne teórií,
     • d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach pri experimentoch,
     • e) celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií,
     • f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
     • g) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,
     • h) kvalita výsledkov činnosti,
     • i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť.


     Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch klasifikujú v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

     • Stupňom 1– výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované

     intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni.

     • Stupňom 2– chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva

     požadované intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni.

     • Stupňom 3– dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti

     interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.

     • Stupňom 4– dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní

     požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.

     • Stupňom 5– nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti

     požadované vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.