• Maturita 2023

    •  Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon:

        –  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2013 Z. z.,

        –  vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov,

        – všetky aktuálne informácie o MS nájdete na www stránke: MATURITA

      

      Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023: