• Maturita 2022

    •  Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon:

        –  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2013 Z. z.,

        –  vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov,

        – všetky aktuálne informácie o MS nájdete na www – stránke: www.nucem.sk

      

      Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022:

      

     15. marec 2022 (utorok) -     SJL – EČ a PFIČ

     16. marec 2022 (streda) -     CJ – EČ a PFIČ

     17. marec 2022 (štvrtok) -    MAT - – EČ

      

     ÚFIČ MS 2022

     30. 05. 2022 - 02.06.2022