• Anglický jazyk na GMA

    •  

      

      

     Anglický jazyk sa na našom gymnáziu vyučuje od primy. Študenti prímy až kvarty sú delení do dvoch skupín v triede. 

     Všetci žiaci budúcich prvých ročníkov ako aj kvinty našej školy sa rozdeľujú do skupín na základe písomného preskúšania vedomostí z anglického jazyka. Jazykové preskúšanie vychádza z učiva základnej školy (časy: prítomný, minulý, budúci; otázka, zápor, používanie predložiek, základná slovná zásoba, porozumenie písaného textu). Žiaci sú podľa počtu dosiahnutých bodov rozdelení do šiestich skupín od pokročilých po mierne pokročilých. 

     Žiaci od Prímy po Kvartu na hodinách pracujú s učebnicami English Plus 2nd a učiteľmi pripraveným doplnkovým materiálom. Zároveň v prvých dvoch rokoch štúdia sú hodiny anglického jazyka doplnené prácou s časopisom "R&R" a v druhých dvoch rokoch "Gate".

     Žiaci vyšších ročníkov na hodinách pracujú s učebnicami Solution 2nd, učiteľmi pripraveným doplnkovým materiálom a odoberajú časopis Bridge, ktorý obsahuje informácie o témach kompatibilných so zadaniami ústnych maturitných skúšok. Články sú vhodné aj ako domáca úloha či žiakmi pripravená extra aktivita. Na hodinách pracujeme so slovníkmi, používame cvičenia z anglickej gramatiky vydavatelstiev Oxford, Cambridge a Macmillan, pracujeme s textami na rozvíjanie slovnej zásoby (English Vocabulary in Use, Wordfinder, Longman Essential Activator), tiež pracujeme s článkami z rôznych časopisov a využívame aj iný doplnkový materiál.

     Žiaci sú hodnotení bodovou stupnicou, s ktorou sú vopred oboznámení.

     • výborný .............. 100% - 90%
     • chválitebný ......... 89% - 78%
     • dobrý .................. 77% - 60%
     • dostatočný .......... 59% - 45%
     • nedostatočný ....... 44% - 0%


     Počas školského roka sú žiaci skúšaní ústne (podanie faktov z článkov a vyjadrenie vlastného názoru, role-plays, opis obrázkov, prezentácie a pod.) a písomne (krátke a dlhé písomné testy, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a pod.).

     Okrem vyučovacieho procesu si žiaci precvičujú angličtinu na rôznych exkurziách, výletoch, súťažiach či iných akciách organizovaných školou, alebo inou inštitúciou.

      

     Na vyučovanie anglického jazyka používame na našej škole učebnice English Plus 2nd a Solutions z Oxford University Press.