• Návrat do školy - veľké gymnázium
    • Návrat do školy - veľké gymnázium

    • Od 11. 5. 2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga a pandemických pravidiel platných pre ružový okres obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov veľkého gymnázia osemročného aj štvorročného štúdia.

     Veľmi sa na našich žiakov tešíme. Podmienky návratu do školy sú uvedené v čestnom vyhlásení. Podrobnejšie pošleme prostredníctvom EduPage.

     Žiaci sú prihlásení na obed, pokiaľ majú zaplatené stravné. Ak potrebujete obed odhlásiť, skontrolovať stav finančného konta, navštívte túto stránku. Ak máte záujem, aby sa Vaše dieťa stravovalo a nemáte uhradený poplatok za obedy, prosím uhraďte túto sumu do konca aktuálneho týždňa. V prípade ďalších otázok o stravovaní kontaktujte vedúcu ŠJ: 02/54411674 (volať možno už od 6.00 h). Viac informácií k ŠJ nájdete na https://gma.edupage.org/a/skolska-jedalen

     Čestné vyhlásenia a informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

     Čestné prehlásenie je možné vyplniť elektronicky cez EduPage (Žiadosti/vyhlásenia), príp. ho žiak ráno prinesie vytlačené.  

     Na stiahnutie tu:

     Cestne_vyhlasenie.docx (pre žiakov do 18 rokov)

     cestne_vyhlasenie_-_plnolety_ziak.docx (pre žiakov nad 18 rokov)

     Informacie_pre_dotknute_osoby.docx

     RNDr. Helena Vicenová

     riaditeľka školy

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľka Gymnázia Matky Alexie oznamuje, že z dôvodu konania prijímacích skúšok upravuje organizáciu vyučovania v dňoch 3. 5. a 10. 5. 2021 – udeľuje študentom GMA riaditeľské voľno.

     RNDr. Helena Vicenová
     riaditeľka školy

   • Prezenčné vyučovanie pre prímu, terciu a kvartu
    • Prezenčné vyučovanie pre prímu, terciu a kvartu

    • Od 26.4.2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia.

     Veľmi sa na našich žiakov tešíme. Podmienky návratu do školy sú uvedené v čestnom vyhlásení. Podrobnejšie pošleme prostredníctvom EduPage.

     Žiaci sú prihlásení na obed. Ak potrebujete obed odhlásiť, resp. informácie o stravovaní, tel. číslo na vedúcu ŠJ: 02/54411674 (volať možno už od 6.00 h). Viac informácií k ŠJ nájdete na https://gma.edupage.org/a/skolska-jedalen

     Čestné vyhlásenia a informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

     Čestné prehlásenie je možné vyplniť elektronicky cez EduPage (Žiadosti/vyhlásenia), príp. ho žiak ráno prinesie vytlačené. Platnosť testu je 7 dní. 

     Na stiahnutie tu:

     Cestne_vyhlasenie.docx

     Informacie_pre_dotknute_osoby.docx​​​​​​​

     RNDr. Helena Vicenová

     riaditeľka školy

   • GMA-ci smerujú do celoštátneho kola Pytagoriády
    • GMA-ci smerujú do celoštátneho kola Pytagoriády

    • Tešíme sa z veľkého počtu úspešných riešiteľov Pytagoriády v okresnom kole. Títo žiaci postupujú do celoštátneho kola.

     Príma:
     Krišťák Tomáš
     Ilosvaiová Tamara
     Boškayová Salome
     Vencková Kristína
     Mišíková Hana
     Masarykova Linda
     Surovčíková Nina

     Tercia:
     Szedláková Sabína
     Semančíková Júlia
     Mišíková Lujza
     Bohunský Patrik
     Uhlár Martin
     Srnková Zuzana
     Slivková Aneta
     Marchevská Natália

     Všetkým gratulujeme a držíme palce na celoštátnom kole.

      

     RNDr. Helena Vicenová

     riaditeľka školy

   • GMA-ci úspešne reprezentujú na jazykových olympiádach
    • GMA-ci úspešne reprezentujú na jazykových olympiádach

    • Sme hrdí, že napriek sťaženým pandemickým podmienkam sa darí našim pedagógom z PK Francúzsky jazyk/Nemecký jazyk úspešne pripravovať žiakov na rozličné domáce i medzinárodné súťaže, v ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. 

     -       
     obvodné kolo olympiády z NEJ

     kategória 2A - Liliana Hroncová (2. miesto), Margaréta Kalná (3. miesto)

     kategória 2B - Ondrej Kalný (1. miesto)

     -       prekladateľská súťaž Juvenes Translatores - medzinárodné kolo

     kategória FRJ - SJL - Jakub Bašťovanský (čestné uznanie, iba 7 na Slovensku)

     -       krajské kolo olympiády z FRJ

     kategória 1B - Silvia Froncová (3. miesto)

     kategória 2A - Theresa Yungová (4. miesto)

     kategória 2B - Júlia Pospíšilová (4. miesto)

     kategória 2C - Daniel Mališ (3. miesto), Jakub Bašťovanský (4. miesto)

     Všetkým gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu GMA.

      

     RNDr. Helena Vicenová

     riaditeľka školy

   • Rozlúčková sv. omša za p. p. Chrenčíkovú
    • Rozlúčková sv. omša za p. p. Chrenčíkovú

    • Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť..."  (Kaz 3:1-8)

     Nás veľmi mrzí, že sme sa v tomto náročnom čase nemohli s našou nezabudnuteľnou kolegyňou, učiteľkou, duchaplnou kamarátkou Helou Chrenčíkovou osobne rozlúčiť. Preto sa chceme stretnúť, zaspomínať si a spoločne sa za ňu pomodliť.

     Stretnutie sa uskutoční v rámci sv. omše v pondelok 12.4. o 15.00 hod v školskej kaplnke. Do školy môžu momentálne vstúpiť len aktuálni zamestnanci, preto všetci – jej srdcu najbližší rodinní príslušníci, absolventi, priatelia sa môžu k nám pridať cez školskú stránku, https://gma.edupage.org/, alebo cez školský facebookový profil. Ak má niekto záujem, môže sa na záver sv. omše osobne prihovoriť. Svoj príhovor môžete nahrať a videozáznam poslať do nedele 11.4. 2021, prípadne sa dopredu nahlásiť a pošleme Vám link, kde budete môcť priamo povedať niečo milé, ako Vám naša Hela zostala v pamäti.

     Br. Michal

     piacek.michal@gmail.com

   • Požehnanú Veľkú noc
    • Požehnanú Veľkú noc

    • "Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili." (1 Pt 2,24)

     Milí priatelia, v mene všetkých GMA-kov Vam vyprosujem požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky plné pravej radosti i nádeje prameniacich z Kristovho vykupiteľského diela.

      

     RNDr. Helena Vicenová
     riaditeľka školy

   • GMA má úspešného olympionika z informatiky
    • GMA má úspešného olympionika z informatiky

    • Náš študent Ján Gottweis, žiak sexty, sa zúčastnil celoštátneho kola olympiády v informatike v kategórii A. Umiestnil sa na krásnom 9. mieste. Gratulujeme a želáme mu veľa úspechov v medzinárodnej olympiáde.

   • Posledná rozlúčka s p. p. Chrenčíkovou
    • Posledná rozlúčka s p. p. Chrenčíkovou

    • So smútkom v srdci, no i s nádejou na stretnutie vo večnej blaženosti oznamujeme všetkým priateľom i bývalým žiakom, že nás opustila dlhoročná GMA-cka pedagogička RNDr. Helena Chrenčíková. Kto ste ju poznali, venujte jej modlitbu a tichú spomienku. Posledný krát sa s pani profesorkou rozlúčime vo štvrtok, 1. 4., o 15:30 na Novom cintoríne v Senci. Odpočinutie večné daj jej Pane! 

   • Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa
    • Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa

    • Vo štvrtok, 25. marca, budeme sláviť sviatok Zvestovania Pána. Pri príležitosti tohto sviatku si pripomíname aj Deň počatého dieťaťa. V rámci tohto dňa sa realizujú rôzne aktivity (viac na www.25marec.sk) 

     Na GMA máme možnosť zapojiť sa do duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa. Ak máte záujem, tak vo štvrtok 25.3. o 12.00 hod., budeme mať liturgický úvod k adopcii v našej školskej kaplnke. Môžete sa zapojiť cez školskú stránku, alebo školský facebook

     DUCHOVNÁ ADOPCIA NENARODENÉHO DIEŤAŤA

     Každodennou modlitbou počas deviatich mesiacov a vyslovením sľubu si môžeme duchovne adoptovať ešte nenarodené dieťa, ktorému hrozí potrat. Duchovná adopcia je sľub daný Bohu, ktorý je potrebné dodržať. Duchovné osvojenie ešte nenarodeného dieťaťa sa začína zložením sľubu, ktorý vykonáme oficiálne pred kňazom, alebo individuálne v súkromí. Za miesto si môžeme zvoliť kostol, alebo ak nám to okolnosti neumožňujú, tak doma pred krížom. Musí však byť dodržaná predpísaná forma. Duchovne adoptovať sa dá len jedno dieťa na deväť mesiacov. Po skončení adopcie si môžete adoptovať ďalšie. Nenarodené dieťa si vyberá Boh, nie my. So svojím duchovným dieťaťom sa stretneme až vo večnosti.

     História duchovnej adopcie

     Duchovná adopcia bola zavedená v Poľsku roku 1987 po zjaveniach Panny Márie vo Fatime. Je to odpoveď na výzvu Matky Božej, ktorá nás neustále pozýva k modlitbe svätého ruženca, k pokániu a zadosťučineniu za hriechy, ktoré najviac zraňujú jej Nepoškvrnené srdce.

     Ako sa modliť za duchovne adoptované dieťa a rodičov?

     Forma sľubu pozostáva:

     • zo zloženia sľubu (napríklad pred Eucharistiou alebo krížom),
     • z každodennej modlitby,
     • z jedného ľubovoľného desiatku ruženca (Otče náš…, 10-krát Zdravas Mária…, Sláva Otcu…),
     • z inej ľubovoľnej modlitby.

     Slová zloženia sľubu:
     Oslavujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa ti zapáčilo. Najsvätejšia Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou pomôcť brániť nenarodených, ja (meno), vyhlasujem a sľubujem, že od dňa (konkrétny dátum) beriem do duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení.

     Každodenná modlitba počas deviatich mesiacov:
     Pane Ježišu, pod ochranou tvojej matky Márie, ktorá ťa porodila s láskou, a svätého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa staral o teba po narodení, prosím ťa za mnou duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Prosím, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu určil ty sám. Amen.

     Na záver

     Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa je hlavným aktom lásky k blížnemu a obety za neho. Má silu uzdravovať emocionálne rany spôsobené neprijatím dieťaťa rodičmi, neláskou k nemu alebo násilím vykonaným na nenarodenom dieťati. Duchovnou adopciou môžete u Boha vyprosiť veľa duchovnej sily a uzdravenia, milostí a požehnania nielen pre nenarodené dieťa, jeho rodičov, ale aj pre seba a svoju rodinu. Dokonca sú známe svedectvá neplodných manželov, ktorí po zložení sľubu duchovnej adopcie ostali v radostnom očakávaní.

      

   • Spoločná modlitba sv. ruženca (9.3.2021)
    • Spoločná modlitba sv. ruženca (9.3.2021)

    • Modlitbu organizujú naše sestry zriaďovateľa rehole Notre Dame a každý 9. deň v mesiaci sa môžeme k nim pridať. Najbližšia modlitba bude v utorok (9.3.2021) o 19:00 a srdečne Vás k tomu pozývame. Bude prebiehať online na FB stránke RMA a GMA, ziež na webovej stránky nášho GMA. Modlitba je súčasťou vyhláseného ROKU S MATKOU ALEXIOU.

   • Popolcová streda
    • Popolcová streda

    • Fyzickým spôsobom nemôžeme prijať popol na čelo. Sme ukrátení od znaku, ale nie sme ukrátení o možnosť pokánia. Pôstne obdobie môžeme začať spoločne školskou sv. omšou (17.2.) ráno na popolcovú stredu. Záznam si môžete pozrieť na linku: https://fb.watch/3IxJDBzYLp/

   • Potvrdenie o návšteve školy - ONLINE
    • Potvrdenie o návšteve školy - ONLINE

    • Milí rodičia, milí žiaci, v prípade záujmu o potvrdenie o návšteve školy už nie je nutné prísť osobne do kancelárie školy, ale rodičia si môžu vygenerovať elektronické potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa a kedykoľvek si ho vytlačiť. Potvrdenie nemá pečiatku školy, ale obsahuje originálny QR kód, ktorým sa dá kedykoľvek overiť pravosť potvrdenia. 

     Potvrdenie s QR kódom je praktickejšie a zároveň bezpečnejšie, nedá sa sfalšovať. 

     Návod pre vygenerovanie potvrdenia o návšteve našej školy nájdete tu: Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa? 

   • Spoločná modlitba sv. ruženca (RMA)
    • Spoločná modlitba sv. ruženca (RMA)

    • Každý 9. deň v mesiaci sa môžeme spojiť na spoločnej modlitbe sv. ruženca. Modlitbu organizujú naše sestry zriaďovateľa rehole Notre Dame. Najbližšia modlitba bude v utorok (9.2.2021) o 19:00 a srdečne Vás k tomu pozývame. Bude prebiehať online na FB stránke RMA, GMA a webovej stránky nášho GMA. Modlitba je súčasťou vyhláseného ROKU S MATKOU ALEXIOU.

   • Študentský ples GMA 2021
    • Študentský ples GMA 2021

    • V piatok 29.1.2021 sme si zaspomínali, aké to je, keď študenti plesajú. Tento rok mala byť pre nás už 20. sezóná študentských plesov a keďže nám to situácia neumožnila, tak aspoň malý zostrih a obzretie sa do 19ročnej histórie zábavy, radosti a tanca na GMA. Oslavu si samozrejme presúvame na ďalší rok.

     Zostrih: https://youtu.be/7P_EA4TBb8w

   • Ako sa stavala "nová" budova GMA
    • Ako sa stavala "nová" budova GMA

    • Naše GMA oslavuje tento rok už svoje 30. narodeniny, a tak sme opäť nazreli do bohatej histórie. Tentokrát, ako sa stavala „nová“ budova GMA. Ako to už býva, cesta nebola ľahká a ani jednoduchá, no výsledok stoji za to. Veď sa stačí prísť pozrieť, alebo (pre bývalých študentov) aj zaspomínať.

   • Príhovor p. riaditeľky k začiatku nového kalendárneho roka.
    • Príhovor p. riaditeľky k začiatku nového kalendárneho roka.

    • Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky, milí študenti,
     srdečne vás pozdravujem na začiatku nového kalendárneho roka.
     V sobotu 9. decembra sme sa spoločne modlili svätý ruženec s rodinou Matky Alexie, ako poďakovanie za milosti udelené v uplynulom roku.
     Rok 2021 bude pre nás výnimočný, lebo budeme spoločne prechádzať históriou a sláviť 30. výročie založenia našej školy. Bude pre nás aj rokom s Matkou Alexiou, a pripraví nás na 400. výročie jej narodenia pre nebo.
     Napriek tomu, že prežívame veľmi náročné obdobie, verím, že vydržíme a školské povinnosti úspešne spoločne zvládneme.
     Prajem nám všetkým nový rok, ktorý bude pokojný a zdravý. Nech je naša škola znova plná kriku a smiechu.

     Milí maturanti, prajem vám veľa chuti do práce, aby ste úspešne zavŕšili štúdium na našej škole. Prajem dostatok svetla Ducha Svätého, milostí a Božieho požehnania nám všetkým.